[]

پس از مرگ شریعتی در خرداد ۱۳۵۶، از پاییز همان سال ، مدیریت حسینیه ارشاد (محمد همایون و دکتر ناصر میناچی) با همکاری برخی از دوستداران شریعتی مقیم خارج از کشور “دفتر تدوین و انتشار مجموعه آثار برادر شهید دکتر علی شریعتی در اروپا “را پایه گذاری کردند.این دفتر با مدیریت دکتر حسن حبیبی تا پیروزی انقلاب حدود ۸ عنوان از ۳۶ عنوان مجموعه آثار را در اروپا به چاپ رساند. با انقلاب ایران «دفتر تدوین و تنظیم مجموعه آثار معلم شهید دکتر شریعتی» از سال ۵۳ و با مدیریت پوران شریعت رضوی، همسر علی شریعتی و همکاری آقایان امیر رضایی و مجید شریف چاپ آثار شریعتی را عهده دار شد. مجموعه آثار شریعتی آخرین عنوان خود را تحت نام «آثار جوانی»در سال ۱۳۸۵ به چاپ رساند. لازم به ذکر است که ۳۶ عنوان مجموعه آثار که عمدتا طی دهه ۶۰ و در شرایط سیاسی و اجتماعی بحرانی تدوین و تنظیم می گشت توسط چهار انتشاراتی به چاپ می رسید و به بازار عرضه می گشت: انتشارات چاپخش، انتشارات قلم، انتشارات آگاه ،شرکت سهامی انتشار و انتشارات الهام ناشرینی هستند که طی چهل سال اخیر چاپ مجموعه اثار شریعتی را بر عهده داشته اند. از میان مجموعه آثار شریعتی ۵ عنوان (مذهب علیه مذهب، جهت‌گیری طبقاتی در اسلام، تشیع علوی و تشیع صفوی، جلد اول با مخاطب‌های آشنا و نامه‌ها) در نیمه اول دهه ۶۰ دستخوش ممیزی و ممنوعیت می شوند و نهایتا بعد از سال ۱۳۷۷ از سوی وزارت ارشاد دولت اصلاحات از آنها رفع ممنوعیت می گردد.

انسان بی‌خود – م.آ. ۲۵( چاپ اول- ۱۳۶۱)

انسان بی‌خود

مجموعه آثار ۲۵

علی شریعتی؛ تهران، انتشارات قلم، چاپ اول بهمن ۱۳۶۱ ، قطع رقعی، تیراژ ۱۰/۰۰۰

(بیشتر…)

علی ـ م.آ.۲۶ ( چاپ اول – ۱۳۶۱)

علی

مجموعه آثار ۲۶

علی شریعتی؛ تهران، انتشارات نیلوفر ، چاپ اول پاییز ۱۳۶۱ ، قطع رقعی، تیراژ ۱۰/۰۰۰

(بیشتر…)

باز شناسی هویت ایرانی ـ اسلامی ـ م.آ.۲۷ (چاپ اول – ۱۳۶۱)

باز شناسی هویت ایرانی ـ اسلامی

مجموعه آثار ۲۷

علی شریعتی؛ تهران، انتشارات قلم، چاپ اول زمستان ۱۳۶۱ ، قطع رقعی، تیراژ ۱۰/۰۰۰

(بیشتر…)

روش شناخت اسلام؛ م.آ. ۲۸ (چاپ اول – ۱۳۶۲)

روش شناخت اسلام

مجموعه آثار ۲۸

علی شریعتی؛ تهران، انتشارات چاپخش، چاپ اول پاییز ۱۳۲۱ ، قطع رقعی، تیراژ ۱۰/۰۰۰

(بیشتر…)

میعاد با ابراهیم ـ م.آ ۲۹ (چاپ اول ـ اسفند ۱۳۶۱)

میعاد با ابراهیم

مجموعه آثار ۲۹

علی شریعتی، تهران: انتشارات مونا، چاپ اول، اسفند ۱۳۶۱، تیراژ ۱۱۰۰۰ نسخه

(بیشتر…)

اسلام شناسی ـ م.آ.۳۰ (چاپ اول – ۱۳۶۳)

اسلام شناسی

مجموعه آثار ۳۰

علی شریعتی؛ تهران، انتشارات چاپخش، چاپ اول زمستان ۱۳۶۳ ، قطع رقعی، تیراژ ۵۰۰۰

(بیشتر…)

ویژگیهای قرون جدید- م.آ.۳۱ (چاپ اول – ۱۳۶۱)

 ویژگیهای قرون جدید

مجموعه آثار ۳۱

علی شریعتی؛ تهران، انتشارات چاپخش، چاپ اول زمستان ۱۳۶۱ ، قطع رقعی، تیراژ ۱۰/۰۰۰

(بیشتر…)

هنر ـ م.آ.۳۲ (چاپ اول ـ بهار ۱۳۶۱)

 هنر

مجموعه آثار ۳۲

علی شریعتی؛ تهران، انتشارات اندیشمند، چاپ اول بهار ۱۳۶۱، قطع رقعی، تیراژ ۱۰/۰۰۰

(بیشتر…)

گفتگوهای تنهایی ؛ بخش اول ، بخش دوم – م.آ.۳۳ (چاپ اول – ۱۳۶۲)

گفتگوهای تنهایی (بخش اول ، بخش دوم)

مجموعه آثار ۳۳

علی شریعتی؛ تهران، انتشارات آگاه، چاپ اول بهار ۱۳۶۲ ، قطع رقعی، تیراژ ۱۱/۰۰۰

(بیشتر…)

نامه‌ها ـ م.آ.۳۴ (چاپ اول ـ ۱۳۶۶)

نامه‌ها

مجموعه آثار ۳۴

علی شریعتی، تهران، انتشارات قلم، چاپ اول زمستان ۱۳۶۶، قطع رقعی، تیراژ ۷/۰۰۰

(بیشتر…)