[]

ترجمه اثار شریعتی به زبان فرانسه تا قبل از سال‌های ۲۰۰۰ به گونه‌ای سیستماتیک آغاز نشده بود تنها متن موجود به زبان فرانسه کتابی بود به نام «تاریخ و سرنوشت» که به ابتکار ژاک برک، اسلام شناس فرانسوی درسال ۱۹۸۲ از سوی انتشارات سندباد به چاپ رسید. این کتاب منتخبی از آثار شریعتی بود و مخاطب آن را عمدتآ پژوهشگران حوزه مطالعات اسلامی تشکیل می‌دادند. از نیمه دوم دهه ۲۰۰۰ ترجمه آثار شریعتی به زبان فرانسه شدت بیشتری یافت. این ترجمه ها عمدتآ از سوی انتشارات البوراق که انتشاراتی لبنانی است از سال ۲۰۰۷ انجام می‌شود. ناشر در مقدمه کتاب هدف خود را از ترجمه آثار شریعتی چنین شرح داده است: «دکتر شریعتی نقشی اساسی برای آشتی دادن جوانان و مذهب داشته است. شخصیتی متعهد، نزدیک به جامعه و سرسپرده به تأمل.»
از سلسله کتاب‌های شریعتی به زبان فرانسه،کتاب بازگشت به خویش، «شناخت اسلام»، «فاطمه، فاطمه است»، «خودسازی انقلابی»، «شهادت»، «محمد، از هجرت تا وفات»، «امت و امامت»، «مسئولیت شیعه بودن»، «ویژگی های شخصیت پیامبر»، «مسئولیت روشنفکر»، به بازار نشر فرانسه راه یافته است. این کتاب‌ها بخشی از مجموعه‌ای هستند به نام «اسلام، نوعی دیگر».

»

این کتاب در کتابفروشی زنجیره‌ای «فنک» (Fnac) عرضه شده است.


آری اینچنین بود برادر، (1981) Oui, frère, il en etait ainsi

Oui, frère, il en etait ainsi

Ali Shariati

traduction Jean Manuel
Téhéran : Comité de propagation internationale de la révolution islamique, 1981

آری اینچنین بود برادر

تهران،  نشر « کمیته تبلیغات انقلابی انقلاب اسلامی»، چاپ اول ۱۳۶۱


تمدن و تجدد ،(1981,1984) Civilisation et Modernisation

 

مدرنیته

Civilisation et Modernisation

Ali shariati

Traduit par: Manuel-Jean

Ed:Comite de la propagation International de la Revolution Islamique, Tehran, 1981

&

Traduit de l’anglais par :Youcef Nedjadi
Ed:Reflections of Humanity :Free Islamic Lit. Houston (1984)
تمدن و تجدد
 چاپ شده در سال های آغازین انقلاب(۱۳۵۹) از سوی نهادی به نام «کمیته تبلیغات انقلابی انقلاب اسلامی» و در سال ۱۳۶۳ از سوی  نشر «بازتاب بشریت ».


حر ، Al Hurr, ou la manifestation de l’homme libre(2010)

 

انتظار عصر حاضر از زن مسلمان۱

 

Al Hurr, ou la manifestation de l’homme libre

Ali Shariati

ALBOURAQ

Collection: L’Islam autrement

Beyrouth-Liban

Site Web:www.albouraq.com

حر

لبنان، نشر البراق، چاپ اول ۲۰۱۰ ،۶۱ صفحه 


خصوصیات پیامبر، Les caracteristiques de Muhammad

Les caracteristiques de Muhammad

Ali Shariati

ALBOURAQ

Collection: L’Islam autrement

Beyrouth-Liban

Site Web:www.albouraq.com

 

 

 

خصوصیات پیامبر

لبنان، نشر البراق، بی تا


روشنفکر و مسئولیت او در جامعه ، Le chiisme, une responsabilite

 

 

Le chiisme, une responsabilite

Ali Shariati

ALBOURAQ

Collection: L’Islam autrement

Beyrouth-Liban

Site Web:www.albouraq.com

روشنفکر و مسئولیت او در جامعه

لبنان، نشر البوراق، بی‌تا


شهادت Le marty

Le martyr

Ali Shariati

ALBOURAQ

Collection: L’Islam autrement

Beyrouth-Liban

Site Web:www.albouraq.com

شهادت

لبنان، نشر  البوراق،بی‌تا


خودسازی انقلابی ، Construire l’identite revolutionnaire (2010)

 

 

Construire l’identite revolutionnaire

Ali Shariati

ALBOURAQ

Collection: L’Islam autrement

Beyrouth-Liban, 2010

Site Web:www.albouraq.com

 

خودسازی انقلابی

لبنان، نشر البوراق، چاپ اول ۲۰۱۰، ۷۸ صفحه رقعی.


روش شناخت اسلام ؛ (2011,2009)Connaître l’Islam par la méthode

 

 

Connaître l’Islam par la méthode

Ali Shariati …

ALBOURAQ

Collection: L’Islam autrement

B.P.:13/5384

Beyrouth-Liban, 2009, 2011

Site Web:www.albouraq.com

روش شناخت اسلام

لبنان، نشر البوراق، چاپ اول ۲۰۰۹، ۱۹۹ صفحه رقعی.


بازگشت به خویشتن؛ (2011) Retour a soi

756-small-thu

Retour a soi

Ali Shariati …

ALBOURAQ

Collection: L’Islam autrement

B.P.:13/5384

Beyrouth-Liban, 2011

Site Web:www.albouraq.com

بازگشت به خویش

لبنان،نشر البوراق، چاپ اول ۲۰۱۱، ۲۸۴ صفحه رقعی.

 


فاطمه، فاطمه است 2009 “FATIMA EST FATIMA”

 

فاطمه فاطمه است۶

 

FATIMA EST FATIMA

L’IDEAL UNIVERSEL FEMININ

Ali Shariati …

ALBOURAQ

Collection: L’Islam autrement

B.P.:13/5384

Beyrouth-Liban,2009

Site Web:www.albouraq.com

فاطمه، فاطمه است

لبنان، نشر البوراق، چاپ اول ۲۰۰۹، ۱۹۹ صفحه رقعی.