[]

فتوای آیت‌الله میلانی در مورد دکتر شریعتی(۱۳۵۱)

آیت‌الله میلانی

فتوای آیت‌الله میلانی درمورد شرکت در جلسه‌های حسینیه ارشاد.

رجب ۱۳۹۲ (تابستان ۱۳۵۱).

از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

 

427-323-1389-8-24-15-32-26-6A64

فتوای آیت‌الله میلانی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۳)

 آیت‌الله میلانی

فتوای آیت‌الله میلانی درمورد آثارِ دکتر شریعتی.

جمادی‌الاول ۱۳۹۴ (خردادماه ۱۳۵۳).

از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

428-324-1389-8-25-9-51-49-1494

آیت الله مکارم شیرازی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۶۶)

 آیت الله مکارم شیرازی

  آیت الله مکارم شیرازی در مورد کتابهای شریعتی

در مدارس و مطالعه آنها (۱۳۶۶)
Image (3)

فتوای آیت الله مشکینی در مورد شریعتی

  آیت الله مشکینی

فتوای آیت الله مشکینی در مورد کتابهای شریعتی

در مدارس و مطالعه آنها (۱۳۶۶)

فتواییه آیت الله مشکینی

فتوای حجت‌الاسلام جعفر صبوری در مورد دکتر شریعتی

حجت‌الاسلام جعفر صبوری

فتوای حجت‌الاسلام جعفر صبوری درمورد آثار شریعتی.

۱۳۹۷ (۱۳۵۶ خورشیدی)

از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

441-337-1389-8-25-15-35-31-88E6

فتوای آیت‌الله علی نمازی‌شاهرودی در مورد دکتر شریعتی

  آیت‌الله علی نمازی‌شاهرودی

فتوای آیت‌الله علی نمازی‌شاهرودی درمورد آثار شریعتی.

ذیحجه ۱۳۹۷ (۱۳۵۶).
از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

440-336-1389-8-25-15-14-54-89C9

فتوای آیت‌الله سیدمحمدکاظم شریعتمداری در مورد دکتر شریعتی

 آیت‌الله سیدمحمدکاظم شریعتمداری

فتوای آیت‌الله سیدمحمدکاظم شریعتمداری درمورد آثار شریعتی.

در سال ۱۳۵۶،

از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

432-328-1389-8-25-12-16-27-9B20

فتوای آیت‌الله سیدعلی علامه غانی اصفهانی در مورد دکتر شریعتی

 آیت‌الله سیدعلی علامه غانی اصفهانی

فتوای آیت‌الله سیدعلی علامه غانی اصفهانی درمورد آثار شریعتی.

ذی‌القعده ۱۳۹۷ (۱۳۵۶ خورشیدی).

از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

436-332-1389-8-25-13-16-8-CF46

فتوای آیت الله خمینی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۶)

آیت‌الله خمینی

فتوای آیت‌الله خمینی درمورد دکتر شریعتی .

شعبان ۱۳۹۷ (تابستان ۱۳۵۶).
از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

 

فتوای آیت‌الله ملک‌حسینی در مورد دکتر شریعتی

آیت‌الله ملک‌حسینی

فتوای آیت‌الله ملک‌حسینی درمورد خرید و فروشِ آثار شریعتی.

اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۷.
از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

439-335-1389-8-25-14-23-19-1D97