[]


مُسکُویچ و موزه

JPGمُسکُویچ و موزه

(بیشتر…)


مهره‌های شطرنج

460مهره‌های شطرنج

شریعتی با خمیر نان و دوده‌های دیوارهای سلول زندان این مهره‌ها را ساخته است. (بیشتر…)


کلاسورهای خاکستری و سبز

461-493-1389-11-4-14-34-58-46E6کلاسورهای خاکستری و سبز

«دفترهای خاکستری» و «دفترهای سبز» و… که به نام شاندل ذکر شده در حقیقت رنگ‌های کلاسورهایی است که شریعتی عادت داشت در آن نوشته‌های تنهایی‌اش را بنویسد. (بیشتر…)


دفترچه‌ی شصت‌برگِ «نوری»

462-494-1389-11-4-15-9-25-1F2دفترچه‌ی شصت‌برگِ «نوری»

یکی از دفترچه‌های یادداشتِ شریعتی. (بیشتر…)


تابلوی بودا ۱۳۴۹

521-664-1390-8-17-16-30-26-775تابلوی بودا

این تابلو به ظاهر هدیه‌ای است که از سوی دوستی به تاریخ ذی‌حجهٔ 1349 به شریعتی تقدیم شده است. (بیشتر…)


دفتر اشعار

454-371-1389-9-29-12-0-26-F404دفترِ اشعارِ شریعتی

اشعار این دفتر در فواصل سال‌های ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۸ سروده شده‌اند. در نوشته‌های خصوصی‌اش به این موضوع اشاره می‌کند که وصیت کرده است اشعار این دفتر سوزانده شود و هرگز چاپ نشود به جز اشعاری که در مجموعه‌ی هنر (مجموعه آثار، جلد ۳۲) منتشر شده است. (بیشتر…)