[]

شریعتی و آثار او سال‌هاست که موضوع پژوهش‌های بسیار دانشگاهی در ایران و جهان بوده و هست. پایان نامه‌های بسیاری در مقاطع مختلف تحصیلی ( لیسانس، فوق‌لیسانس و دکتری) به نسبت آراء شریعتی و دیگر متفکرین ایرانی – اسلامی و یا تاثیرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پروژه او پرداخته‌اند. جمع‌آوری فهرست کامل این پژوهشها البته کاریست طولانی و محتاج پژوهشی گسترده؛ بخصوص که این نوع پژوهش‌ها هم‌چنان ادامه دارند و آشنایی با آنها و بررسی کمیت و کیفیت این پژوهش‌ها به نوعی دریچه‌هایی‌اند برای ارزیابی موقعیت او همچون زیست و همچون تفکر. با این همه ما با امید تکمیل تدریجی این لیست در اینجا نام تعدادی از این پایان نامه‌ها را ( از سال ۵۸ به بعد) در اختیار مخطبان قرار می‌دهد.

پایان‌نامه‌ها به زبان انگلیسی

پايان‌نامه‌ها‌ی انگليسی

Towards the construction of an ideal being : the unification of science and religion in the philosophy of Ali Shari’ati

Niloofar Ziai
Thesis (A.B., Honors)–Harvard University, 1981.

Der Gegensatz “islamisch-westlich” im Menschenbild zeitgenössischer schiitischer Beiträge im Iran, unter besonderer Berücksichtigung von Motahhari und Schariati

Abdol Reza Navah
Thesis (doctoral)–Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 1987.

“Praxis of a revolutionary faith: Ali shariati and Islamic Renaisance

Manouchehri, Abbas. “Praxis of a revolutionary faith: Ali shariati and Islamic Renaisance”. A dissertation presented to the faculty of the Graduate school of Columbia University in candidacy for the degree of Doctor of philosophy, 1988.

“Reform and Revolution in Shi’sm: The Thought of Ali Shariati”

Nabavi, Abbas. “Reform and Revolution in Shi’sm: The Thought of Ali Shariati. Thesis (PhD), Indiana University, Humanities, Political Science, 1988.

Religion and Revolution in Iran: Ali Shari’ati’s Contributions to the Revival of Shi’ism

Mohammad Yousefi-Ghadim
1990

“Ali Shariati and the mystical tradition of Islam”

Vakily, Abdollah. “Ali Shariati and the mystical tradition of Islam”. A thesis presented to the faculty of the Graduate Studies and Research, McGill University. For the degree of Master of Arts, 1991.

Political strategy and leadership in the work of Ali Shari’ati: a theoretical interpretation of the writings of an Islamic-Iranian revolutionary sociologist

Baghidoost, Behzad
University of Essex, 2014

Revolutionary images of Abraham in Islam and Christianity: `Ali Shari`ati and liberation theology

Darwish, Linda
McGill University, MA Thesis, 1999