[]

خلاصه تالیفاتی که در باره استاد شریعتی تا کنون نوشته شده است.


تاریخ شفاهی کانون نشر حقایق اسلامی، پروین منصوری (۱۳۸۴)

تاریخ شفاهی کانون نشر حقایق اسلامی


تاریخ شفاهی کانون نشر حقایق اسلامی ، به اهتمام پروین منصوری، ناشر؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی،

چاپ اول ۱۳۸۴،

22


سقراط خراسان ، محمد اسعدی (۱۳۷۷)

سقراط خراسان

کتاب سقراط خراسان  با مقدمه استاد محمدرضا حکیمی و به اهتمام محمد اسعدی ، ناشر ؛ دفتر تبلیغات اسلامی ، چاپ اول  ۱۳۷۷

 

21


سپیده‌باوران – محمدرضا حکیمی pdf ۱۳۷۷

813-small-thuسپیده‌باوران – محمدرضا حکیمی1377

این مقاله در سال 1377 در کتاب «سقراط خراسان» و به مناسبت دهمین سالمرگ استاد محمدتقی شریعتی (به اهتمام محمود اسعدی) چاپ شده است.pdf

عنوانِ «سقراط خراسان» را برای اولین بار استاد محمدرضا حکیمی برای استاد محمدتقی شریعتی به کار برده است. سقراط به تعبیر او «به عنوان فیلسوف اخلاقی که در زمینه‌های مختلف فرهنگی نفوذ انگارناپذیری داشته است در جهان فرهنگ مطرح بوده و است.»

در «سقراط خراسان» مقالاتی نیز از آقایان محمد اسفندیاری، سید محمدکاظم حیدری منتشر شده است.

http://drshariati.ir/files/articles/attach/813/813-924-1392-2-10-12-8-27-4167.pdf


یادنامه استاد محمد تقی شریعتی ۱۳۶۶

scan0001یادنامه استاد محمد تقی شریعتی

دانشگاه فردوسی مشهد ، مجله دانشگده ادبیات و علوم انسانی ( علمی و پژوهشی)، شماره اول و دوم سال بیستم ، شماره مسلسل ۷۶-۷۷، بهار و تابستان ۱۳۶۶. ۵۰۰ صفحه وزیری.

(بیشتر…)