[]


اگر پاپ و مارکس نبودند

اگر پاپ و مارکس نبودند

نوشته ای که در پی خواهد آمد با همین عنوان در مجموعه آثار 22- مذهب علیه مذهب- و به عنوان ضمیمه سوم منتشر شده است.

 

(بیشتر…)


جامعه‌شناسي سيانتيستي

جامعه‌شناسي سيانتيستي

نوشته ای که در پی خواهد آمد با همین عنوان در مجموعه آثار 31- ویژگی‌های قرون جدید- و به عنوان ضمیمه سوم منتشر شده است. این متن از جمله درسهای ارائه شده در دانشگاه مشهد است.

 

(بیشتر…)


بر فراز یک زندگی

بر فراز یک زندگی

نوشته ای که در پی خواهد آمد در مجموعه آثار 33-گفتگوهای تنهایی- و صفحات 5 تا 22 (چاپ اول) منتشر شده است.

 

(بیشتر…)


ثار

ثار

نوشته ای که در پی خواهد آمد با همین عنوان در مجموعه آثار19- حسین وارث آدم- و به عنوان دفتر دوم منتشر شده است.

 

(بیشتر…)


دریغها و آرزوها -1355

دریغها و آرزوها

نوشته ای که در پی خواهد آمد با همین عنوان و در دو بخش آرزوها در مجموعه آثار27- بازشناسی هویت ایرانی اسلامی- و دریغها در مجموعه آثار 25- انسان بی‌خود- منتشر شده است. این مقاله متن پیاده شده نواری خصوصی است که در اواخر عمر پر شده است.

 

(بیشتر…)


زیباترین روح پرستنده امام سجاد

زیباترین روح پرستنده امام سجاد

نوشته‌ای که در پی خواهد آمد با همین عنوان در مجموعه آثار ۸ -نیایش- منتشر شده است.

 

(بیشتر…)


شب قدر

شب قدر

نوشته‌ای که در پی خواهد آمد با همین عنوان در مجموعه آثار ۲ – خودسازی انقلاب منتشر شده است.

 

(بیشتر…)


نوروز

6  نوروز

نوشته‌ای که در پی خواهد آمد با همین عنوان در مجموعه آثار ۱۳ (هبوط در کویر) و به عنوان فصلی از کتاب «کویر» منتشر شده است. علی شریعتی در مقدمه این نوشته آورده است: در اسفند سال ۴۶ دانشجویان تاریخ به عنوان سفر علمی به عراق رفتند و من نیز ابتدا عازم بودم اما در آخرین لحظات ناگهان «قسمت» نشد! چون نوروز را در سفر بودند و آنجا جشن می‌گرفتند این نوشته را به درخواست همکاران گرامی بر سر راه نوشتم تا در آن اجتماع بخوانند. و اینک به یاد آن «حادثه»!

 

(بیشتر…)


پس از شهادت ۱۳۵۰

پس از شهادت

نوشته‌ای که در پی خواهد آمد با همین عنوان در مجموعه آثار ۱۹ (حسین وارث آدم) منتشر شده است. این سخنرانی در تاریخ ۱۳۵۰/۱۲/۶ در حسینیه ارشاد ارائه شده است.

 

(بیشتر…)


پرسش و پاسخ درباره ایدئولوژی

75پرسش و پاسخ درباره ایدئولوژی

نوشته ای که در پی خواهد آمد با عنوان ایدئولوژی(2) و در مجموعه آثار23 – جهانبینی و ایدئولوژی- منتشر شده است. این مقاله جزء آثار دستنویس علی شریعتی است که در سالهای پایانی دهه پنجاه با عنوان پرسش و پاسخ منتشر شد. تاریخ دقیق این دستنوشته نامعلوم است اما با توجه به متن ظاهرا در سالهای آخر عمر وی نگاشته شده است.

 

(بیشتر…)