[]


انتشار خبر فوت دکتر شریعتی درکیهان سال ۵۶

انتشار خبر فوت دکتر شریعتی درکیهان سال ۵۶


چگونگی مواجهه ساواک با خروج دکتر شریعتی از ایران در سال ۱۳۵۶

اسناد چگونگی مواجهه ساواک با خروج دکتر شریعتی از ایران در سال۱۳۵۶

 

 


پی‌گیری پرونده‌ی شریعتی در خارج از کشور پس از مرگِ او ۱۳۵۶

304-131-1389-7-20-16-56-50-AB64پی‌گیری پرونده‌ی شریعتی در خارج از کشور پس از مرگِ او

 

(بیشتر…)


ممنوع‌الخروج شدنِ شریعتی ۱۳۵۶

305 ممنوع‌الخروج شدنِ شریعتی

نامه مورخ ۲۲ خرداد ۱۳۵۶ است؛ حدودِ یک ماه بعد از خارج شدنِ علی شریعتی از ایران.

 

(بیشتر…)


گزارش ساواک از چاپِ خبری درباره‌ی شریعتی در لوموند ۹ تیر ماه ۱۳۵۶

331-175-1389-7-27-16-52-9-405گزارش ساواک از چاپِ خبری درباره‌ی شریعتی در لوموند

تاریخ گزارش: ۹ تیرماه ۱۳۵۶.
از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک.

 

(بیشتر…)


گزارش ساواک از مجلس ختم شریعتی در وین .۱۱ تیر ماه ۱۳۵۶

332-176-1389-7-27-16-57-39-71D6 گزارش ساواک از مجلس ختم شریعتی در وین

تاریخ گزارش: ۱۱ تیرماه ۱۳۵۶.
از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک.

 

(بیشتر…)


گزارش ساواک از شایعه‌ها در بازار و محافل مذهبی ۳ تیرماه ۱۳۵۶

340-185-1389-8-2-14-1-9-DA31گزارش ساواک از شایعه‌ها در بازار و محافل مذهبی

تاریخ گزارش: ۲ تیرماه ۱۳۵۶.
از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک.

 

(بیشتر…)


استفاده‌ی ساواک از نظرِ آیات عظام در مورد شریعتی۱۳۵۶

استفاده‌ی ساواک از نظرِ آیات عظام در مورد شریعتی

زمان ۱۳۵۶/۲/۳302-129-1389-7-20-15-12-8-7D3D


پی‌گیری پرونده‌ی شریعتی در خارج از کشور پس از مرگِ او ۱۳۵۶

304-132-1389-7-20-16-58-3-B9Eپی‌گیری پرونده‌ی شریعتی در خارج از کشور پس از مرگِ او

زمان۱۳۵۶/۸/۹ (بیشتر…)


ممنوع‌الخروج شدنِ شریعتی۱۳۵۶

ممنوع‌الخروج شدنِ شریعتی

نامه مورخ ۲۲ خرداد ۱۳۵۶ است؛ حدودِ یک ماه بعد از خارج شدنِ علی شریعتی از ایران.

305-133-1389-7-20-17-16-24-5934