[]


توس – پائیز 1375-pdf

607-small-thu

توس – پائیز 1375

ویژه‌نامه‌ی سمینار «نگرشی بر اندیشه‌های استاد مطهری و دکتر شریعتی و بررسی اشتراکات آن‌ها». (بیشتر…)


پیام هاجر – تابستان pdf-1375

608-small-thu

 پیام هاجر – تابستان 1375

شماره‌ی 223 و 224 مجله‌ی پیام هاجر مقاله‌ای دارد در مدحِ دکتر علی شریعتی. (بیشتر…)