[]


اشک قلم زندگینامه معلم انقلاب زنده یاد دکتر علی شریعتی،بیژن کرجالیان چایجانی(۱۳۷۹)

003

اشک قلم

زندگینامه معلم انقلاب زنده یاد دکتر علی شریعتی

بیژن کرجالیان چایجانی، نشر دامینه، چاپ اول ۱۳۷۹، ۹۵ص رقعی.

 

(بیشتر…)


روشنفکری و اندیشه دینی؛ دکتر غلامعباس توسلی (۱۳۷۹)

001

روشنفکری و اندیشه دینی

رهیافت جامعه شناختی به آثار و اندیشه دکتر علی شریعتی(مجموعه مقالات)

دکتر غلامعباس توسلی، نشر قلم، چاپ اول ۱۳۷۹، ۴۶۹ص رقعی.

 

(بیشتر…)


بیشگامان نیک سرشتی-شریعتی دیگر؛ حسین قنبری( شاهین) (۱۳۷۹)

005

 بیشگامان نیک سرشتی-شریعتی دیگر

 

حسین قنبری(شاهین)؛ نشر آفرینش، چاپ اول ۱۳۷۹، ۳۲۸ص وزیری.

 

(بیشتر…)


برداشتهای دکتر علی شریعتی از آیات قرآن مجید؛ عبدالکریم شریعتی مزینانی (۱۳۷۹)

005

برداشتهای دکتر علی شریعتی از آیات قرآن مجید

نویسنده: عبدالکریم شریعتی مزینانی: تهران، نشر سایه؛ چاپ اول ۱۳۷۹؛ ۱۵۹ صفحه رقعی.

 

(بیشتر…)


در حاشیه متن؛دفترهای بنیاد_ دفتر اول(۱۳۷۹)

738-small-thu

در حاشیه متن

دفترهای بنیاد (اول) – چاپ اول: 1379؛ 208 صفحه رقعی.

(بیشتر…)


بازشناسی اندیشه‌های شریعتی؛ ویژه نامه دانشگاه فردوسی مشهد (۱۳۷۹)

747-small-thu

بازشناسی اندیشه‌های شریعتی

 

مجموعه مقالات همایش بازشناسی اندیشه‌های دکتر علی شریعتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مهرماه 1379.

ویژه‌نامه، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛ چاپ اول 1379 تا 1380؛ سه جلد وزیری.

 

(بیشتر…)


فهرست توصیفی آثاردکترشریعتی؛عبدالرحیم قنوات(۱۳۷۹)

123-002

فهرست توصیفی آثاردکترشریعتی

نویسنده: عبدالرحیم قنوات؛ مشهد ،نشر انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد؛ چاپ اول ۱۳۷۹؛ ۱۹۱ صفحه رقعی.

 

(بیشتر…)


بار دیگر شریعتی ؛محمد مهدی جعفری (۱۳۷۹)

752-small-thu

بار دیگر شریعتی

خاطرات دکتر محمدمهدی جعفری؛

به کوشش: سیدقاسم یاحسینی،

تهران، نشر نگاه امروز؛ چاپ اول 1379؛ 223 صفحه رقعی. (بیشتر…)


دیدگاه چهارم و سخنگوی آن دکتر علی شریعتی؛ حسین توانائیان‌فرد(۱۳۷۹)

757-small-thu

دیدگاه چهارم و سخنگوی آن دکتر علی شریعتی

دکتر حسن توانائیان‌فرد؛

تهران، انتشارات چاپخش؛ چاپ اول 1379.   157صفحه رقعی. (بیشتر…)


شریعتی در دانشگاه مشهد (۱۳۷۹)

761-small-thu

شریعتی در دانشگاه مشهد

 

به کوشش: ناصر آملی؛

مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد؛ چاپ اول 1379.  166 صفحه رقعی. (بیشتر…)