[]

اسناد ساواک در دهه چهل شامل موقعیت شریعتی در فرانسه به عنوان دانشجوی فعال سیاسی می‌شود و تا پایان این دهه به شریعتی به عنوان استاد دانشگاه مشهد نیز تعمیم پیدا می‌کند. چنین پیداست که نیروهای امنیتی در همه این دهه،‌ آن‌سو و این‌سوی مرز پابه‌پای شریعتی و فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی او آمده‌اند و حتی زندگی خصوصی او تحت کنترل آنهاست. عمده‌ترین این اسناد به سال‌های اقامت شریعتی در مشهد برمی‌گردد.

واکنش ساواک درمورد ترجمه «دوزخیان روی زمین» (۱۳۴۹)

22

ساواک و «دوزخیان روی زمین»

منبع: کتاب شریعتی به روایت اسناد ساواک

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۴۹

نخست وزیری

سازمان اطلاعات و امنیت کشور

ریاست ساواک استان خراسان (مشهد ۹ ه )

درباره … علی شریعتی مزینانی فرزند محمد تقی ….

عطف به ۱۱۴۸۱ / ه ۱ـ۲۴ /۵/ ۴۹

اخیرا یکی از سوژه‌های ساواک تهران در یک مذاکره خصوصی اظهار داشته دکتر علی شریعتی مشغول ترجمه کتاب دوزخیان روی زمین می‌باشد که درکتاب فوق شکل‌های استعمار فرانسه در الجزایر و طرق مبارزه با آنان ذکرشده. خواهشمند است دستور فرمائید با استفاده از امکانات موجود درمورد ترجمه کتاب مزبور توسط نامبرده بالا تحقیق و نتیجه را بموقع باین اداره کل اعلام نمایند. هـ

مدیرکل اداره سوم . مقدم

پشتم به خاک نمی‌رسد (۱۳۴۹)

«پشتم به خاک نمی‌رسد»

پاسخ شریعتی به محدود کردنِ فعالیت‌هایش (۱۳۴۹)
بهانه آوردن ساواک و رؤسای دانشگاه برای محدود کردن فعالیت‌های شریعتی در سال ۱۳۴۹ همراه با پاسخ او در ذیلِ نامه. حاشیه‌نویسی از احسان شریعتی است در سال ۱۳۵۸.

گزارش ساواک درباره‌ی فعالیت‌های شریعتی در دانشگاه مشهد (۱۳۴۹)

24

گزارش ساواک درباره‌ی فعالیت‌های شریعتی در دانشگاه مشهد

منبع: کتاب شریعتی به روایت اسناد ساواک

تاریخ: بهمن‌ماه ۱۳۴۹

گزارش ساواک درباره‌ی سخنرانی شریعتی در دانشگاه آریامهر (۱۳۴۸)

گزارش ساواک درباره‌ی سخنرانی شریعتی در دانشگاه آریامهر

تاریخ: اردیبهشت‌ ۱۳۴۸

دستور ساواک خراسان برای بازرسی کتاب‌های درخواستیِ شریعتی در مرکز (۱۳۴۲)

دستور ساواک خراسان برای بازرسی کتاب‌های درخواستیِ شریعتی در مرکز

منبع: کتاب شریعتی به روایت اسناد ساواک

تاریخ: مهر ۱۳۴۲

 

دستور ساواک برای بازرسی وسایل شریعتی در مرز (۱۳۴۱)

دستور ساواک برای بازرسی وسایل شریعتی در مرز

منبع: کتاب شریعتی به روایت اسناد ساواک

تاریخ گزارش: تیر ۱۳۴۱

(بیشتر…)

گزارش ساواک درباره‌ی علی شریعتی (۱۳۴۲)

 

15

 

گزارش ساواک درباره‌ی علی شریعتی

منبع: کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک

تاریخ گزارش: مهرماه ۱۳۴۲ (بیشتر…)

گزارش ساواک درباره‌ی احتمال حمل اعلامیه توسط شریعتی (۱۳۴۱)

 

14

 

گزارش ساواک درباره‌ی احتمال حمل اعلامیه توسط شریعتی

 

منبع: کتاب شریعتی به روایت اسناد ساواک

تاریخ گزارش: خرداد ۱۳۴۱

(بیشتر…)