[]


واکنش ساواک درمورد ترجمه «دوزخیان روی زمین»۱۳۴۹

22ساواک و «دوزخیان روی زمین» ۴۹/۷/۱۰
از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک

(بیشتر…)


پشتم به خاک نمی‌رسد.۱۳۴۹

23«پشتم به خاک نمی‌رسد»
پاسخ شریعتی به محدود کردنِ فعالیت‌هایش. ۱۳۴۹.
بهانه آوردن ساواک و رؤسای دانشگاه برای محدود کردن فعالیت‌های شریعتی در سال ۱۳۴۹ همراه با پاسخ او در ذیلِ نامه. حاشیه‌نویسی از احسان شریعتی است در سال ۱۳۵۸.

(بیشتر…)


گزارش ساواک درباره‌ی فعالیت‌های شریعتی در دانشگاه مشهد ۱۳۴۹

24گزارش ساواک درباره‌ی فعالیت‌های شریعتی در دانشگاه مشهد
تاریخ گزارش: بهمن‌ماه ۱۳۴۹. از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک.

(بیشتر…)


گزارش ساواک درباره‌ی سخنرانی شریعتی در دانشگاه آریامهر۱۳۴۸.

21گزارش ساواک درباره‌ی سخنرانی شریعتی در دانشگاه آریامهر
تاریخ گزارش: اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۸.

(بیشتر…)


دستور ساواک خراسان برای بازرسی کتاب‌های درخواستیِ شریعتی در مرکز۱۳۴۲

16دستور ساواک خراسان برای بازرسی کتاب‌های درخواستیِ شریعتی در مرکز
از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک. تاریخ گزارش: مهرماه ۱۳۴۲.

(بیشتر…)


گزارش ساواک درباره‌ی علی شریعتی۱۳۴۲

15گزارش ساواک درباره‌ی علی شریعتی
از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک. تاریخ گزارش: مهرماه ۱۳۴۲.

(بیشتر…)


دستور ساواک برای بازرسی وسایل شریعتی در مرز۱۳۴۱

19دستور ساواک برای بازرسی وسایل شریعتی در مرز
از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک. تاریخ گزارش: تیرماه ۱۳۴۱.

(بیشتر…)


گزارش ساواک درباره‌ی احتمال حمل اعلامیه توسط شریعتی۱۳۴۱

14گزارش ساواک درباره‌ی احتمال حمل اعلامیه توسط شریعتی
از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک. تاریخ گزارش: خرداد ۱۳۴۱.

(بیشتر…)