[]


ایران فردا – آذر 1378(pdf)

615-small-thu

ایران فردا – آذر 1378

مقاله‌ای از رضا علیجانی درباره‌ی «نسبت مذهب و ملیت در اندیشه‌ی دکتر علی شریعتی».

(بیشتر…)


سیمای یک زندانی؛ نگاهی به کتاب شریعتی به روایت اسناد ساواک – سوسن شریعتی (؟)۱۳۷۸

523-small-thu

سیمای یک زندانی

نگاهی به کتاب شریعتی به روایت اسناد ساواک – سوسن شریعتی

«…نیّت ما، در این نوشته نگاهی است به سیمای شریعتی در مقام یک زندانی. آنجا که در برابر مسئولان امنیتی، بازجویان حرفه ای و جلادان رژیم شاه نشسته، متهم است و اسیر. بررسی پاسخهای اوست و نیز نوع پاسخهایش. فهم روشهای اوست رویاروی با بازجو و تناسب آن با اهداف و برنامه ای که برای خود تعیین کرده است. شریعتی بارها از ضرورت نوشتن مطلبی در باب « هنر بازجویی پس دادن » مبتنی بر تجربه شخصی اش سخن می گفت.»

(بیشتر…)


پیام هاجر – 27 خرداد 1378 (pdf)

616-small-thu

پیام هاجر – 27 خرداد 1378

ویژه‌نامه‌ای با عنوان «شریعتی و روحانیت» که رضا احمدی تهیه کرده است. (بیشتر…)


نامه – 6 تیر 1378 (pdf)

617-777-1391-3-22-15-12-48-B030

 نامه – 6 تیر 1378

ویژه‌نامه‌ای در مورد دکتر شریعتی با گفت‌وگویی با دکتر پیمان با عنوانِ «شریعتی و آینده ایران». (بیشتر…)


نامه – 13 تیر 1378 (pdf)

618-779-1391-3-22-15-41-40-A1E3

 نامه – 13 تیر 1378

گفت‌وگو با مردمِ کوچه و بازار در موردِ دکتر شریعتی.

(بیشتر…)