[]


پارادوکس های وجدان عاشقانه در نگاه شریعتی(مجله مدرسه) ۱۳۸۵

photo_2016-08-06_18-03-37

پارادوکس های وجدان عاشقانه در نگاه شریعتی _سوسن شریعتی

این مقاله در مجله مدرسه شماره سوم مورخ اردیبهشت 1385 منتشر شده است.

(بیشتر…)


نگاهي به نقد احسان نراقي بر علي شريعتي -محمود درگاهي ( روزنامه اعتماد) 1385

dargahi

نگاهي به نقد احسان نراقي بر علي شريعتي -محمود درگاهي

این نقد را محمود درگاهی در پاسخ به گفتگوی احسان نراقی با اعتماد ملی که بیست و نه خرداد 1385 منتشر شد نوشته است. این مقاله یکم آذر 1385 در همان روزنامه منتشر شد.

(بیشتر…)