[]


مراسم دهمین سالگرد شهادت شریعتی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (مشهد ـ ۱۳۶۶)

دکتر شریعتی و بازسازی فکر دینی

دکتر عبدالکریم سروش

 منبع: کتاب شخصیت و اندیشه دکتر شریعتی به کوشش جعفری سعیدی، ۱۳۶۶(چاپ اول) – ۱۳۶۹ (چاپ دوم) انتشارات چاپخش

تاریخ: ۱۳۶۶

در مراسمی که به مناسبت دهمین سالگرد شهادت دکتر شریعتی در داتشکده ادبیات مشهد برگزار شد دکتر عبدالکریم سروش سخن گفت. نام این سخنرانی عبارت بود از «دکتر شریعتی و بازسازی فکر دینی».