[]

فعالیت‌های شریعتی در حسینیه ارشاد از سال ۱۳۴۷ و به خصوص اوج‌گیری آن در سال ۱۳۵۰ واکنش‌های بسیاری را از جانب طیف‌ها و جریان‌های مختلفی را در پی داشت. جز معدود چهره‌های متعلق به طیف روشنفکری لائیک، باقی این واکنش‌ها از سوی محافل سنتی صورت می‌گرفت.

تئوریها و عقاید دکتر شریعتی (مرداد ۱۳۴۸)

??????? ? ????? ???? ??????

?? ???? ????? ???‌??? ??? (?? ??????? ???? ????? ??? ????) ?????‌? «???????? ? ??????‌????» ???? ?? ????? ?? ????? «??????? ? ????? ???? ??????» ???. ????? ???? ??? ????? ??? ???? ?????‌????? ?????? ??? ?? ?? ?? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ??‌???.

(?????…)

بررسی چند مسألهٔ اجتماعی؛ علی اکبر اکبری عیدگاهی (۱۳۴۹)

????? ??? ?????? ???????

??????? ???‌???? ????? ??????????‌??? ??? ????: ????? (??????? ????)

(?????…)

دکتر چه می‌گوید؟؛ فاضل حسنی میلانی (۱۳۵۱)

???? ?? ??‌?????

???????: ???? ???? ??????

????? ?? ?? ? ???? ???: ???????? ???? ????? ?? ????? ????.

 

(?????…)

کتاب بررسی و نقد به همراه جوابیه دکتر شریعتی (۱۳۵۱)

????? ? ??? ?? ????? ?????? ???? ??????

???????: ???? ?????

?????? ???????? ??? ? ?????????? ??? ????? ????? ? ?? ?? ????? ?????.

 

(?????…)

اسلام شناسی در ترازوی علم و عقل؛ ابراهیم انصاری زنجانی (۱۳۵۱)

????? ????? ?? ?????? ??? ? ???

???????: ??????? ?????? ??????

??? ??‌?? ( ??? ????) ??? ??? ????? ??? ???? ????.

(?????…)

دفاع از اسلام و روحانیت (جلد اول): پاسخ به دکتر شریعتی سخنگوی حسینیه ارشاد؛ محمد علی انصاری (۱۳۵۱)

???? ?? ????? ? ???????: ???? ?? ???? ?????? ?????? ?????? ?????

???????: ??????? ??????

??‌??? ?? ( ??????? ??? ??????) ??? ??? ????? ??? ??? ? ??? ? ?????.
(?????…)

«تشیع» یا مکتب نهایی انسان‌ها؛ شیخ قاسم اسلامی (۱۳۵۲)

«????» ?? ???? ????? ?????‌??

???????: ???? ??????

?????? ?? ??? ????? ?? ?? ??? : ??? ???? 358 ????-??? ???  417 ????

(?????…)

پدر، مادر، پوزش می طلبیم؛ شیخ قاسم اسلامی (۱۳۵۲)

???? ????? ???? ??‌?????

???????: ??? ???? ??????

?????? ????????? ?????? ???? ? ??? ????? ???? ??? ???.

(?????…)