[]


مراسم هفتاد و چهارمین زادروز تولد (دانشگاه امیرکبیر- آذر 1388)

827-small-thu

شریعتی، روحانیت و روشنفکری دینی

مناظره آقایان غرویان و علیجانی در دانشگاه امیرکبیر، آذرماه 1388.

(بیشتر…)


سخنرانی دکتر قانعی راد در دانشگاه امیرکبیر، آذر 88

سخنرانی دکتر قانعی راد در دانشگاه امیرکبیر، آذر 88

محور بحث من بر مبنای تفکر از نظر شریعتی است یا آن چیزی که این روزها تحت عنوان مفهوم سوژه و سوبژکتیویته بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد … این سؤال تا حدی فلسفی است … ولی شریعتی این سؤال را به گونه‌ای مطرح می‌کند که من اسمش را «فلسفی- جامعه‌شناختی» می‌گذارم.

(بیشتر…)