[]


مراسم هفتاد و چهارمین زادروز تولد شریعتی (دانشگاه امیرکبیر ـ آذر ۱۳۸۸)

827-small-thu

شریعتی، روحانیت و روشنفکری دینی

مناظره آقایان غرویان و علیجانی در دانشگاه امیرکبیر، آذرماه ۱۳۸۸.

(بیشتر…)