[]


نوزدهمین مراسم ساگرد شهادت شریعتی، (دانشکده فنی دانشگاه تهران – خردادماه ۱۳۷۵)

 

سمینار سه روزه «بررسی اندیشه های شریعتی»

 

سخنرانان این مراسم عبارتند از:

-رضا علیجانی :«چه نیازی به شریعتی؟»

-میزگردی با حضور دکتر توسلی، کچويیان،پارسا، کامبیز نوروزی: پویش اجتماعی حقوق مطبوعات»

-میزگردی با حضور: اقایان مهندس آرمین، دکتر حسینی، دکتر سلیمی،« آراء شریعتی و آزادی مطبوعات».

ایران فردا (شماره ۲۶ تیرماه ۱۳۷۵)


نوزدهمین سالگرد شهادت شریعتی، (دانشگاه شهید بهشتی – خردادماه ۱۳۷۵)

 

سمینار سه روزه « دیدگاههای دکتر شریعتی و استاد مرتضی مطهری»

 

با حضور خانم زهرا رهنورد: مطهری و شریعتی در قلمرو اندیشه،

علیرضا علوی تبار: نگرش اجتماعی و روش شناخت اسلام از دیدگاه شریعتی و مطهری،

دکتر فرشاد مومنی: عدالت در اندیشه های اقتصادی از دیدگاه مطهری و شریعتی،

حجه الاسلام محس کدیور: آزادی و اندیشه های سیاسی از دیدگاه مطهری و شریعتی .

به علاوه میزگردی  تحت عنوان «دین، سیاست، حریت، و عدالت» با حضور آقایان دکتر هاشم آقاجری، دکتر حسین باهر. در این سمینار سه روزه در هر روزُ تریبون های آزاد به مدت سه ساعت برپا بوده است.

مجله ایران فردا (شماره ۲۶ تیرماه ۱۳۷۵)

 


مراسم نوزدهمین سالگرد شهادت شریعتی،( دانشکده پزشکی شیراز – خردادماه ۱۳۷۵)

 

 

سمینار دو روزه «میراث شریعتی»

با حضور آقایان علیجانی،: احیاءدینی،

فاضل میبدی:تفکر دینی شریعتی،

دکتر سپهری: شریعتی و روحانیت،

رحیم پور: ایدئولوژی از سه زاویه،

علوی تبار: ویژگی های اساسی اندیشه شریعتی،

عباس نبوی:« شریعتی و قلمرو دین در جامعه.

مجله ایران فردا (شماره ۲۶ تیرماه ۱۳۷۵)


نوزدهمین سالگرد شهادت شریعتی،( دانشگاه تبریز – خردادماه ۱۳۷۵)

 

 مراسم سالگرد شریعتی در دانشگاه تبریز

 

با حضور آقایان حجت الاسلام کدیور و محسن رهامی.

مجله ایران فردا (شماره ۲۶ تیرماه ۱۳۷۵)


نوزدهمین سالگرد شهادت شریعتی، (دانشگاه فردوسی مشهد – خردادماه ۱۳۷۵)

 

 

مراسم سالگرد شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد.

با حضور آقایان علی حجتی کرمانی، دکتر هاشم آقاجری.

مجله ایران فردا (شماره ۲۶ تیرماه ۱۳۷۵)


مراسم نوزدهمین سالگرد شهادت شریعتی، (دانشگاه گرگان – خردادماه ۱۳۷۵)

 

 

انجمن اسلامی دانشگاه گرگان.

با حضور آقایان سید هادی خامنه ای و علی حجتی کرمانی.

مجله ایران فردا (شماره ۲۶ تیرماه ۱۳۷۵)


مراسم آزاد نوزدهمین سالگرد شریعتی ،(مکان نامعلوم).( خردادماه ۱۳۷۵)

 

مراسم آزاد.

(مکان نامعلوم).

با حضور آقایان طاهر احمدزاده، علی طهماسبی: نوگرایی و زبان اسطوره،

و میزگردی با حضور آقایان مهندس سحابی، یوسفی اشکوری، تقی رحمانی: بنیاد گرایی و نوگرایی.

مجله ایران فردا (شماره ۲۶ تیرماه ۱۳۷۵)