[]


تولد اندیشه آزادی، عدالت و عرفان ( نشریه نامه- بهمن و اسفند۱۳۸۲)

182

 

تولد اندیشه آزادی، عدالت و عرفان

 احسان شریعتی

منبع: نامه

تاریخ: بهمن و اسفند ۱۳۸۲

نشریه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی «نامه» به سردبیری مجید تولایی و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی کیوان صمیمی بهبهانی در شماره ۲۹ به تاریخ بهمن و اسفند ۱۳۸۲ مقاله‌ای باعنوان « تولد اندیشه آزادی، عدالت و عرفان» نوشته دکتر احسان شریعتی به چاپ رساند.

روزنامه نامه pdf


خاطرات ایرج صغیری؛ ابوذر در مشهد (تیر ۱۳۸۲)

index

ابوذر در مشهد

خاطرات ایرج صغیری از تئاتر ابوذر در مشهد

نام نمایشنامه: یک بار دیگر ابوذر / تک گویی بلند در بازسازی یاد ، نوشته رضا دانشور، کارگردانی داریوش ارجمند  توسط گروه هنری دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد

منبع:  روزنامه سایه بان

تاریخ: دوشنبه 2تیر 1382 شماره35

(بیشتر…)