[]

هجدهمین سالگرد شهادت شریعتی (دانشگاه اصفهان ـ خرداد ۱۳۷۴)

photo_2017-05-16_15-44-42

شریعتی و روشنفکری دینی

مراسم هجدهمین سالگرد شهادت شریعتی هم زمان با گرامی داشت مصطفی چمران توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان برگزار شد. دراین مراسم دکتر سروش تحت عنوان « شریعتی و روشنفکری دینی» سخنانی ایراد کرد. بنا به گزارش روزنامه سلام قبل از خنرانی دکتر روش تعدادی افراد ناشناس قصد جلوگیری از سخنرانی وی داشتند که با هوشیاری برگزار کنندکان نظم به مجلس از گشت اما بار دیگر همین گروه قصد برهم زدن نظم را داشتند که با دخالت نیروی انتظامی جلسه پایان یافت.

(بیشتر…)