[]


فتوای آیت الله مکارم شیرازی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۶۶)

 آیت الله مکارم شیرازی

فتوای آیت الله مکارم شیرازی در مورد کتابهای شریعتی

در مدارس و مطالعه آنها (۱۳۶۶)

 
Image (3)


فتوای آیت الله مشکینی در مورد شریعتی (۱۳۶۶)

  آیت الله مشکینی

فتوای آیت الله مشکینی در مورد کتابهای شریعتی

در مدارس و مطالعه آنها (۱۳۶۶)

 
فتواییه آیت الله مشکینی


فتوای آیت‌الله تقی طباطبائی‌قمی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۸)

آیت‌الله تقی طباطبائی‌قمی

فتوای آیت‌الله تقی طباطبائی‌قمی درمورد آثار شریعتی.

جمادی‌الثانی ۱۳۹۹ (۱۳۵۸ خورشیدی).
از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

438-334-1389-8-25-13-30-19-1F10

 

 

 


فتوای آیت‌الله محمدحسین طباطبائی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۸)

  آیت‌الله محمدحسین طباطبائی

فتوای آیت‌الله محمدحسین طباطبائی درمورد دکتر شریعتی.

از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

430-326-1389-8-25-11-50-8-B210


فتوای آیت‌الله سیدابوالحسن قزوینی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۸)

آیت‌الله سیدابوالحسن قزوینی

فتوای آیت‌الله سیدابوالحسن قزوینی درمورد آثار شریعتی.

از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

433-329-1389-8-25-12-36-23-7BF1


فتوای آیت‌الله سیدکاظم اخوان مرعشی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۸)

 آیت‌الله سیدکاظم اخوان مرعشی

فتوای آیت‌الله سیدکاظم اخوان مرعشی درمورد آثار شریعتی.
از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

437-333-1389-8-25-13-22-4-9E1B


فتوای آیت‌الله سید احمد صادق روحانی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۸)

آیت‌الله سید احمد صادق روحانی

فتوای آیت‌الله سیدlحمدصادق روحانی درمورد آثار شریعتی.
از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

434-330-1389-8-25-12-50-30-DF62


فتوای آیت‌الله سیدعبداله شیرازی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۷)

آیت‌الله سیدعبداله شیرازی

فتوای آیت‌الله سیدعبداله شیرازی درمورد آثار شریعتی.

جمادی‌الاول ۱۳۹۸ (۱۳۵۷ خورشیدی).
از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

435-331-1389-8-25-13-2-25-26F9

 

 

 


فتوای آیت‌الله خوئی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۷)

آیت‌الله خوئی

فتوای آیت‌الله خوئی درمورد کتابِ اسلام‌شناسیِ دکتر شریعتی.

۲۳رجب ۱۳۹۸ (۸ تیرماه ۱۳۵۷).

از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

426-322-1389-8-24-14-59-18-B53E


فتوای آیت‌الله ملک‌حسینی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۷)

آیت‌الله ملک‌حسینی

فتوای آیت‌الله ملک‌حسینی درمورد خرید و فروشِ آثار شریعتی.

اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۷.
از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

439-335-1389-8-25-14-23-19-1D97