[]


تصاویر تشیع جنازه استاد در سال ۱۳۶۶

تصاویر تشیع جنازه استاد محمد تقی شریعتی

تشیع جنازه در سی و یک فروردین ماه ۱۳۶۶


محمد تقی شریعتی، تصاویر.

محمد تقی شریعتی، تصاویر.810-915-1392-2-3-11-59-12-980F