[]


تصاویر تشییع جنازه استاد در سال ۱۳۶۶

تصاویر تشییع جنازه استاد محمد تقی شریعتی

تشییع جنازه در سی و یک فروردین ماه ۱۳۶۶


محمد تقی شریعتی، تصاویر.

محمد تقی شریعتی، تصاویر.