[]

تصاویر استاد در دهه ۳۰

تصاویر استاد در دهه ۳۰

(بیشتر…)

تصاویر استاد در دهه ۴۰

تصاویر استاد در دهه ۴۰

(بیشتر…)

تصاویر استاد در دهه ۵۰

تصاویر استاد در دهه ۵۰

(بیشتر…)

تصاویر استاد پس از انقلاب

تصاویر استاد پس از انقلاب

(بیشتر…)

تصاویر تشییع پیکر استاد در ۲ اردیبهشت ۱۳۶۶

تصاویر تشییع پیکر استاد محمد تقی شریعتی

تشییع جنازه در ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۶۶

(بیشتر…)