[]


مجموعه مقالات، همایش باز اندیشه‌های دکتر علی شریعتی ( دانشگاه فردوسی مشهد) ۱۳۷۸

scan0061

مجموعه مقالات

همایش بازشناسی اندیشه های دکتر علی شریعتی

(تجلیل از مفاخر علمی و فرهنگی دانشگاه ـ 4)

دانشگاه فردوسی مشهد 20 و 21 مهرماه 1379

ویژه نامه دانشگاه فردوسی مشهد ؛ مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛ چاپ اول 1379 تا 1380؛ سه جلد وزیری.

 

(بیشتر…)