[]


مصاحبه با استاد به مناسبت دومین سالگرد شهادت فرزند. ( پیام خلق ۱۳۵۸)

0

مصاحبه با استاد به مناسبت دومین سالگرد شهادت فرزند.

روزنامه پیام خلق- شماره ۱۵-(ناقص)

 

(بیشتر…)


حرفهایی از استاد محمد تقی شریعتی.مجله سروش ( ناقص)

حرفهایی از استاد محمد تقی شریعتی

مجله سروش( ناقص)

 

 


مصاحبه با استاد شریعتی (کیهان فرهنگی۱۳۶۶)

 

مصاحبه با استاد شریعتی

کیهان فرهنگی سال چهارم، شماره  ۲اردیبهشت ۶۶


مصاحبه با استاد شریعتی (کیهان فرهنگی ۱۳۶۳)

مصاحبه با استاد شریعتی

 

کیهان فرهنگی سال اول ، شماره۱۱-بهمن ماه ۶۳


شکوفایی نوگرایان دینی در عصر تمدن ضد دین (همشهری ۱۳۷۹)

شکوفایی نوگرایان دینی در عصر تمدن ضد دین

 

همشهری-شنبه ۳ اردیبهشت-سال هشتم -شماره ۲۰۹۸ص۶

 

(بیشتر…)


ماهنامه فرهنگی آموزشی-تربیت معلم -اردیبهشت ۷۸

ماهنامه فرهنگی آموزشی-تربیت معلم -اردیبهشت۷۸