[]


در جست وجوي از دست رفته ها . (روزنامه اعتماد۱۳۸۷)

140 در جست وجوي از دست رفته ها /سوسن شريعتي

آنچه در پی خواهد آمد متن گفتگوی روزنامه اعتماد با سوسن شریعتی است که روز سه شنبه 21 خرداد ماه 1387 منتشر شد.

(بیشتر…)


پدر، مادر، من هم متهمم (روزنامه اعتماد ۱۳۸۷)

پدر، مادر، من هم متهمم/حسين سخنور

این نوشته روز 23 خرداد 1387 در روزنامه اعتماد منتشر شد.

(بیشتر…)


شريعتي پس از 30 سال (روزنامه اعتماد ،ضمیمه) (۱۳۸۷)

شريعتي پس از 30 سال /محمدحسن عليپور

این یادداشت روز 23 خرداد 1387 در ضمیمه سیاسی روزنامه اعتماد منتشر شد.

(بیشتر…)


پديدارشناسي فهم و فراتاريخ (روزنامه اعتماد) ۱۳۸۷

index

پديدارشناسي فهم و فراتاريخ /بيژن عبدالکريمي

این یادداشت روز 23 خرداد 1387 در روزنامه اعتماد منتشر شد.

(بیشتر…)


قمار شريعتي؛ اهميت شريعتي بودن /محمدسعيد حنايي کاشاني (روزنامه اعتماد ۱۳۸۷)

146 قمار شريعتي؛ اهميت شريعتي بودن /محمدسعيد حنايي کاشاني

این یادداشت روز 23 خرداد 1387 در روزنامه اعتماد منتشر شد.

(بیشتر…)


شريعتي در خدمت انديشيدن (روزنامه اعتماد) 1387

images

شريعتي در خدمت انديشيدن /عباس منوچهري

این یادداشت روز 23 خرداد 1387 در روزنامه اعتماد منتشر شد.

(بیشتر…)