[]


انتشار خبر فوت دکتر شریعتی در کیهان (۱۳۵۶)

 

 

دکتر علی شریعتی در گذشت


گزارشی درباره خروج شریعتی از ایران و مرگ او (تیر ۱۳۵۶)

 

11

گزارشی از چگونگی خروج شریعتی از ایران و مرگ او

 

 


گزارشی در باره کالبدشکافی پیکر شریعتی( تیر ۱۳۵۶)

7

 

سفارت شاهنشاهی و دستور کالبد شکافی

 


گزارش از مرگِ علی شریعتی(خرداد ۱۳۵۶)

 

 

گزارشی از مرگ علی شریعتی

 


دو گزارش از تلاش ساواک برای تصاحبِ پیکر علی شریعتی( خرداد و تیر ۱۳۵۶)

 

 ساواک و پیکر علی شریعتی

 


گزارش درباره‌ی انتقالِ پیکر شریعتی به سوریه (تیر ۱۳۵۶)

 

سوریه

انتقال پیکر شریعتی از لندن به سوریه

 

 


گزارش از شعارهای دانشجویان در موردِ درگذشتِ شریعتی (تیر ۱۳۵۶ )

 

1

 

 

 

تحریکات دانشجویی  در کرج پس از مرگ شریعتی


گزارشِ درباره‌ی تظاهرات دانشجویی به مناسبتِ مرگ علی شریعتی(تیر ۱۳۵۶)

 

تظاهرات در دانشکده‌ها

علوم پایه پزشکی دانشگاه تهران و پلی کلینیک تهران و علم و صنعت و…