[]


شریعتی و روشنفکران زمانه | زهرا رهنورد ( مجموعه مقالات همایش «بازشناسی اندیشه‌های دکتر علی شریعتی» ـ ۱۳۷۹)

000612

شریعتی و روشنفکران زمانه

زهرا رهنورد

منبع: مجموعه مقالات همایش بازشناسی اندیشه‌های دکتر علی شریعتی

تاریخ: ۱۳۷۹

«…روشنفکران زمانه در این سخنرانی که ارائه می‌دهم مقصود روشنفکرانی هستند که بعد از جنگ تحمیلی اندیشه خودشان را راجع به شریعتی و مسائل دیگر مطرح کردند اگرچه پیشینه‌ی ذهنی روشنفکران زمانه در یک روند فرهنگی ـ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی دینی خاصی شکل گرفته است ولی در این دهه، اندیشه‌ها با وضوح و جسارت بیشتری مطرح شده است.»

(بیشتر…)