بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی برگزار کرد

شریعتی و خلق حیات سیاسی

29 خرداد 1397

 

مراسم چهل و یکمین سالگرد شهادت شریعتی قرار بود به دعوت دو انجمن دانشگاهی،« انجمن جامعه شناسی ایران» و نیز «انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات» و نیز «بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی» در دانشکده علوم اجتماعی با عنوان «شریعتی و خلق حیات سیاسی»برگزار گردد. تأخیر در ارسال تقاضای مجوز و تعطیلاتی که در پی آمد و دست اندازهای اداری متأسفانه باعث شد که صدور مجوز در ساعات پایانی روز دوشنبه 28 خرداد انجام گیرد و بی تردید دیگر امکان برگزاری مراسم در سطح عمومی ناممکن بود. این نشست با حضور آقایان احمد زید آبادی، علیرضا رجایی، سعید مدنی و سوسن شریعتی و در محضر جمعی از دوستداران و چهره های دانشگاهی و فرهنگی در بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی برگزار گردید.

شرح کامل این مراسم از این قرار است: ادامه