شریعتی: عنوان یک فصل

دکتر کاظم سامی

۱۳۵۶
دوستی آشنا به ضرورت‌های معرفی انسانی، به بزرگی و ارزش «او» می‌فرمود که «دکتر» را باید کسانی معرفی کنند که با او حشر و نشر بیشتری داشته‌اند، با او بوده‌اند و با او بزرگ شده‌اند. در جریان زندگی‌اش، طرز تفکرش و کوشش‌هایش از نزدیک بوده‌اند ـ گرچه حق با ایشان بود و هست ـ من حدسم این است که در بین ما هستند کسانی که چنین‌اند و «دکتر» را آن‌طور که باید و یا ابعادی از شخصیت دکتر را آن‌چنان که بود، می‌شناسد ولی بهتر دیدم که در این فرصت کوتاه «دکتر» را به‌وسیلهٔ خودش، یکبار دیگر از زبان خودش به شما و به همه معرفی کنم ـ چرا که این درست‌ترین و واقعی‌ترین چهره‌های «دکتر» خواهد بود ـ در شناخت او مصلحت‌اندیشی و جهت‌گیری خاصی ضرورت ندارد چرا که قصدمان این نیست که تنها از او تجلیل کنیم. شناختن مردانی مانند «دکتر شریعتی» شناختن یک شخصیت فردی نیست؛ شناختن یک مکتب و شناختن یک ایدئولوژی است و شناختن شرایط اوضاع و احوال خودمان است. ادامه‌ی متن