[]

« مسئله بازگشت به خويش با گذشته‌گرايي به شكل متعصبانه و مرتجعانه و نژادپرستانه به كلي فرق دارد. اگر مي‌بينيم نكرومه با لباس محلي در سازمان ملل حاضر مي‌شود و ..... قصدشان سنت‌گرايي متعصبانه و لاف‌وگزاف‌هاي نژادي و قومي نيست، بلكه مي‌خواهند بفهمانند كه ما ظرفهاي ميان تهي نبوده‌ايم كه اروپاييان آن را پر كنند.» م.آ 12

  شریعتی؛ سالها پس از انقلاب

    photo_2017-02-14_00-07-35