ترجمه کتاب

کویر در جهان عرب

مصاحبه با مترجم کویر، حسن صراف

http://drshariati.org/wp-content/uploads/2017/03/photo_2017-03-05_10-39-551.jpg

کتاب کویر ( صحرا) برای اولین بار به زبان عربی و با کوشش حسن صراف به جهان عرب به تازگی معرفی شده‌است . چاپ و انتشار این کتاب توسط انتشارات دارالرافدین در بیروت در سال ۱۳۹۵ و با نظارت کرسی گفتگوی ادیان سازمان یونسکو در دانشگاه کوفه کشور عراق انجام شده است.  این اولین بار است که ناشرین عراقی نیز به ترجمه آثار شریعتی همت گماشته‌اند.لازم به ذکر است که انتشارات دارالامیر که ناشری است لبنانی با ادعای داشتن حق انحصاری ترجمه آثار شریعتی در جهان عرب اخیرأ در دادگاهی در بیروت مانع از پخش و نشر این کتاب شده‌است. این نزاع حقوقی همچنان میان بنیاد شریعتی و انتشارات دارالامیر در جریان است.

ادامه