714081  

زندانیان «سیه حصار» تاریخ

علی شریعتی

مقدمه کتاب «حجربن عدی» *

در تابستان سال 1336 که دست حادثه یک چند مرا به خلوت آرام و پاکی کشانده بود - از آن خلوت‌هایی که در آن می‌توان به کام دل، شب‌ها و روزهای پیوسته را با خویش دیدار کرد و با خویش که در زندگی همواره در دیگرها و دیگران گم می‌شود همدم بود و به گفت‌وگویی آشنا و صمیمی پرداخت- با «هم» عهد کرده بودیم که چون از این «سرخه حصار» رها شویم، برای رهایی زندانیان عزیزتری که در «سیه حصار» زندان‌های بی‌رحم‌تری اسیر جهل خویشاوندان و بستگان‌شان گشته‌اند تلاش کنیم.

اینان قهرمانان راستین و ارجمندی هستند که در حصار تاریخ زندانی شده‌اند و از یادها رفته‌اند. و چه نامردمی است بزرگ‌مردانی را که به سرگذشت و سرنوشت ما روح و نیرو و معنی داده‌اند، در کنج زندان‌های تاریک تاریخ اسیر داشتن و نام‌شان را بر زبان نراندن و یادشان را در خاطر نداشتن و چه زبون ملتی که تنها کسانی را می‌شناسد که تاریخ این زندانبان حق‌کش دروغ‌زن دژخیم‌خوی می‌شناساند و تنها به کسانی می‌اندیشد که تاریخ، این پیر غلام خانه‌زاد زر و زور، از آن‌ها سخن می‌گوید!

ادامه مطلب

----------------------------------

*اثر حسن اکبری مرزناک