استاد شريعتي

تفسيري نوين از متني كهن

استادشریعتی  پروین منصوری*  

استاد محمد تقی مزینانی ،شهرت شریعتی متولد ش.۱۲۸۶ در روستای مزینان از توابع سبزوار ، از سوی خاندان پدری به روحانیتی منصوب می‌شد که حدود یک قرن به عنوان عالمان دینی مناسب دینی و ریاست روحانی آن حدود و توابع را به عهده داشتند . محمدتقی شریعتی تحصیلات خود را تا مقدمات صرف و نحو نزد پدر ( شیخ محمود) آموخت و پس از آن برای ادامه تحصیل راهی مشهد شد . از آن زمان به بعد زندگی فکری و سیاسی وی آغاز شد . با ورود به حوزه علمیه فاضل خان به امید رسیدن به مقام مبلغ دینی به آموختن ادبیات عرب و خوانش کتب متعدد و متون دینی  مشغول و به تحصیل مکاسب محرمه ، تکمیل جمیع دروس ادبی، فقه و اصول و فلسفه و...

ادامه