گفت‌وگوی روزنامه ایران با حسن محدثی

روزگار شریعتی؛ روزگار ما

... واقعیت این است که دو راه کلی برای به‌ میان آوردن اندیشه‌های شریعتی و عملکرد او وجود دارد: یکی تعیین سنت فکری وی و بازخوانی آن سنت فکری و دستاوردهای آن برای امروز؛ و دیگری، برگرفتن برخی پاره‌های فکری او در پیوند با مسائل امروز. متن کامل گفت‌وگو