[]

پس از مرگ شریعتی در خرداد 1356، از پاییز همان سال ، مدیریت حسینیه ارشاد (محمد همایون و دکتر ناصر میناچی)با همکاری برخی از دوستداران شریعتی مقیم خارج از کشور “دفتر تدوین و انتشار مجموعه آثار برادر شهید دکتر علی شریعتی در اروپا “را پایه گذاری کردند.این دفتر با مدیریت دکتر حسن حبیبی تا پیروزی انقلاب حدود 8 عنوان از 36 عنوان مجموعه آثار را در اروپا به چاپ رساند. با انقلاب ایران “دفتر تدوین و تنظیم مجموعه آثار معلم شهید دکتر شریعتی”از سال 58 و با مدیریت پوران شریعت رضوی، همسر علی شریعتی و همکاری آقایان امیر رضایی و مجید شریف چاپ آثار شریعتی را عهده دار شد. مجموعه آثار شریعتی آخرین عنوان خود را تحت نام «آثار جوانی»در سال 1385 به چاپ رساند. لازم به ذکر است ککه 36 عنوان مجموعه آثار که عمدتا طی دهه 60و در شرایط سیاسی و اجتماعی بحرانی تدوین و تنظیم می گشت توسط چهار انتشاراتی به چاپ می رسید و به بازار عرضه می گشت: انتشارات چاپخش، انتشارات قلم، انتشارات آگاه ،شرکت سهامی انتشار و انتشارات الهام ناشرینی هستند که طی چهل سال اخیر چاپ مجموعه اثار شریعتی را بر عهده داشته اند.

با مخاطبهای آشنا – م.آ.۱ (چاپ اول – ۱۳۵۶)

photo_۲۰۱۸-۰۹-۳۰_۱۳-۱۶-۵۷

 

با مخاطبهای آشنا

مجموعه‌ آثار ۱

 علی شریعتی؛ اروپا، نشر دفتر تدوین و انتشار مجموعه آثار دکتر شریعتی،چاپ اول آذر ماه۱۳۵۶ ، قطع رقعی

(بیشتر…)

خودسازی انقلابی – م.آ.۲ (چاپ اول – ۱۳۵۷)

photo_۲۰۱۸-۰۹-۳۰_۱۳-۱۸-۳۷

خودسازی انقلابی 

مجموعه آثار ۲

علی شریعتی؛ اروپا، نشر دفتر تدوین و انتشار مجموعه آثار دکتر شریعتی در اروپا، چاپ اول تیر ماه ۱۳۵۷، قطع رقعی

(بیشتر…)

ابوذر ـ م.آ.۳ (چاپ اول – ۱۳۵۷)

photo_۲۰۱۸-۰۹-۳۰_۱۳-۱۷-۰۸

ابوذر

مجموعه آثار۳

علی شریعتی؛ اروپا، دفتر تدوین و انتشار مجموعه آثار شریعتی در اروپا، چاپ اول اردیبهشت ماه ۱۳۵۷، قطع رقعی

(بیشتر…)

بازگشت – م.آ۴ (چاپ اول – ۱۳۵۷)

م.آ۴

بازگشت

مجموعه آثار ۴

علی شریعتی؛ اروپا، دفتر تدوین و انتشار مجموعه آثار شریعتی در اروپا، چاپ اول خرداد ماه ۱۳۵۷، قطع رقعی

(بیشتر…)

ما و اقبال – م.آ ۵ (چاپ اول – ۱۳۵۷)

photo_۲۰۱۸-۰۹-۳۰_۱۳-۱۷-۰۵

ما و اقبال

مجموعه آثار ۵

علی شریعتی؛ اروپا، دفتر تدوین و انتشار مجموعه آثار شریعتی در اروپا، چاپ اول آبان ماه ۱۳۵۷، قطع رقعی

(بیشتر…)

شیعه – م.آ ۷ (چاپ اول – ۱۳۵۷)

photo_۲۰۱۸-۰۹-۳۰_۱۳-۱۷-۰۴

شیعه

مجموعه آثار ۷

علی شریعتی؛ اروپا، دفتر تدوین و انتشار مجموعه آثار شریعتی در اروپا، چاپ اول بهمن ماه ۱۳۵۷، قطع رقعی

(بیشتر…)

حج – م.آ ۶ (چاپ اول – ۱۳۵۷)

photo_۲۰۱۸-۰۹-۳۰_۱۳-۱۶-۵۸

 حج

مجموعه آثار ۶

علی شریعتی؛ اروپا، دفتر تدوین و انتشار مجموعه آثار شریعتی در اروپا، چاپ اول آبان ماه ۱۳۵۷، قطع رقعی

(بیشتر…)

نیایش- م.آ ۸ (چاپ اول – ۱۳۵۸)

photo_۲۰۱۸-۰۹-۳۰_۱۳-۱۷-۰۲

نیایش

مجموعه آثار ۸

علی شریعتی؛ اروپا، دفتر تدوین و انتشار مجموعه آثار شریعتی در اروپا، چاپ اول خرداد ماه ۱۳۵۷، قطع رقعی

(بیشتر…)

تشیع علوی و تشیع صفوی- م.آ ۹ (چاپ اول – ۱۳۵۹)

  photo_۲۰۱۸-۰۹-۳۰_۱۴-۴۳-۵۵

تشیع علوی و تشیع صفوی

مجموعه آثار ۹

علی شریعتی؛ تهران، انتشارات تشیع، چاپ اول شهریورو ماه ۱۳۵۷، قطع رقعی، تیراژ ۱۰۰/۰۰۰

(بیشتر…)

جهت‌گیری طبقاتی در اسلام- م.آ .۱۰ ( چاپ اول ـ ۱۳۵۹)

جهت‌گیری طبقاتی در اسلام

مجموعه آثار ۱۰

علی شریعتی؛ تهران، دفتر تدوین و انتشار مجموعه آثار شریعتی، چاپ اول آذر ماه ۱۳۵۹، قطع رقعی، تیراژ ۱۰/۰۰۰

(بیشتر…)