[]


دیدگاه چهارم و سخنگوی آن دکتر علی شریعتی؛ حسین توانائیان‌فرد(۱۳۷۹)

757-small-thu

دیدگاه چهارم و سخنگوی آن دکتر علی شریعتی

دکتر حسن توانائیان‌فرد؛

تهران، انتشارات چاپخش؛ چاپ اول 1379.   157صفحه رقعی. (بیشتر…)


شریعتی در دانشگاه مشهد (۱۳۷۹)

761-small-thu

شریعتی در دانشگاه مشهد

 

به کوشش: ناصر آملی؛

مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد؛ چاپ اول 1379.  166 صفحه رقعی. (بیشتر…)


جایگاه علم و روش در اندیشه دکتر شریعتی؛محمدعلی ذکریایی (1379)

785-small-thu

جایگاه علم و روش در اندیشه دکتر شریعتی

محمدعلی ذکریایی؛

مشهد: نشر جهاد دانشگاهی مشهد؛ چاپ اول 1379، 248 صفحه رقعی. (بیشتر…)


دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر «شدن»(سیدمحمد حسینی‌بهشتی)1378.

791-small-thu

دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر «شدن»

 

سیدمحمد حسینی‌بهشتی؛

تهران، نشر بقعه؛ چاپ دوم 1378، صفحه 109رقعی.

 

(بیشتر…)


شریعتی و دیالکتیک مبارزه،علی سروش (۱۳۷۸)

scan0038

شریعتی و دیالکتیک مبارزه

نویسنده: علی سروش، تهران، نشر بزرگمهر؛چاپ اول ۱۳۷۸؛ ۳۷۸ صفحه رقعی.

(بیشتر…)


در آمدی بر جامعه شناسی هنر به روایت دکترعلی شریعتی؛محمد علی زکریایی (۱۳۷۸)

005

در آمدی بر جامعه شناسی هنر

به روایت دکترعلی شریعتی

محمد علی زکریایی، نشر آذریون، چاپ اول ۱۳۷۸، ۳۶۸ص رقعی .

(بیشتر…)


شریعتی و تاریخ اسلام؛ عبدالرحیم قنوات(۱۳۷۷)

index

شریعتی و تاریخ اسلام

عبدالرحیم قنوات؛

مشهد، نشر صالح؛ چاپ اول 1377؛ 156 صفحه رقعی. (بیشتر…)


سیر تحول اندیشه دکتر شریعتی و فهرستگان آثار؛ قاسم میرآخوری-حیدرشجاعی(۱۳۷۷)

 سیر تحول اندیشه دکتر شریعتی و فهرستگان آثار

 

نویسندگان: قاسم میرآخوری-حیدرشجاعی؛ تهران، نشر قلم؛ چاپ اول۱۳۷۷؛۲۷۶ صفحه  رقعی.

(بیشتر…)


جامعه‌شناسی اقتصادی از دیدگاه دکتر شریعتی؛ حسین توانائیان فرد (1377)

721-small-thu

جامعه‌شناسی اقتصادی از دیدگاهدکتر شریعتی

 دکتر حسن توانائیان‌فرد

تهران، انتشارات چاپخش؛ جلد اول؛ چاپ اول 1377؛ 438 صفحه رقعی.

(بیشتر…)


کتابشناسی توصیفی شریعتی محمد اسفندیاری(۱۳۷۷)

 

%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%81%db%8c 

کتابشناسی توصیفی شریعتی

محمّد اسفندیاری

قم ،انتشارات صحیفهٔ خرد،  ویرایش دوم از کتابشناسی توصیفی دکتر علی شریعتی، چاپ اول 1377

 

(بیشتر…)