[]


بی ذوقی سیاست، اندر معایب سنگ قبرهای متحدالشکل (در حاشیه سنگ قبرهای سه شهید دانشگاه )؛ سوسن شریعتی ( ۱۶/آذر/۱۳۹۵)

دهه ۱۳۹۰

دهه ۱۳۹۰

قبل از انقلاب

قبل از انقلاب

 

روزهای اول انقلاب

روزهای اول انقلاب

 

بی‌ذوقی سیاست

اندر معایب سنگ قبرهای متحدالشکل

(در حاشیه سنگ قبرهای سه شهید دانشگاه )

 « …گورستان ها به تعبیر مورخ فرانسوی، نورا، “اماکن حافظه” هستند؛” رفرانس‌های اساسیِ تاریخ ِفرهنگی یک قوم .«مکان حافظه می تواند یک بنا باشد، یک شخص مهم، یک موزه، آرشیوها، یک سمبول یا یک نهاد…» فراخواندن، به ثبت رساندن و به رسمیت شناختن این اماکن حافظه تکیه گاهی ضروری برای وجدان تاریخی جامعه است تا با آینده مواجهه ای بی ترس داشته باشد. به گفته نورا، تنوع اماکن تنوع و تکثر حافظه ها را نمایندگی می کند؛ تنوع و تکثری که در عین حال ضامن تمامیت یک اجتماع است. از همین رو فراموشی، دفرماسیون و یکسان سازی این اماکن حافظه که غالباً به نام ایجاد وحدت ملی از سوی قدرت ها انجام می گیرد نه تنها ریشه کن شدن تاریخی امر اجتماعی را موجب می شود بلکه با نادیده گرفتن و به رسمیت نشناختن این تنوع، عملاً حافظه ها را به رقبای پنهان و خاموش یکدیگر بدل می سازد و تمامیت مطلوب را بدل به تکه پاره های رقیب ساخته و میدان را کارزار حافظه ها می کند. در برابر فراموشی، دفرماسیون و یکسان سازی ، تنها راه به ثبت رساندن تعدد واقعیت ها و نشان دادن تنوع حافظه ها، به عبارتی چند صدایی بودن دیروز است.»

ادامه

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : دسامبر 6, 2016 683 بازدید       [facebook]