[]


موسسه حسینیه ارشاد (۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱)

سالهای ارشاد (۱۳۴۷ تا۱۳۵۱)

نشانی: تهران، جاده قدیم شمیران (دکترشریعتی)

«موسسه خیریه تعلیماتی و تحقیقاتی علمی و دینی حسینیه ارشاد» در سال ۱۳۴۳ در جاده قدیم شمیران، در منطقه‌ای به نام چالهرز و توسط محمد همایون (سرمایه گذار اصلی این بنا)، دکتر ناصر میناچی مقدم (حقوقدان) و دکتر عبدالحسین علی‌آبادی (استاد حقوق دانشگاه) بنیان گذاشته شد. اعضای هیئت مدیره مرکب بود از آقایان محمد همایون (رئیس هیئت مدیره)، مرتضی مطهری (نائب رئیس)، ناصر میناچی (خزانه‌دار) و سید علی شاهچراغی و محمد تقی جعفری اعضاء علی البدل از تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۴۵. شریعتی از سال ۱۳۴۷ به دعوت آیت‌الله مطهری همکاری خود را با حسینیه ارشاد آغاز کرد و تا زمان بسته شدن حسینیه ارشاد در آبان ۱۳۵۱ به این همکاری ادامه داد.

 

حسینیه ارشاد

 

آگهی تاسیس حسینیه ارشاد

روزنامه رسمی ـ ۱۱/ ۱۱, ۱۳۴۶

آگهی

تأسیس مؤسسه خیریه تعلیماتی و تحقیقاتی علمی و دینی حسینیه ارشاد

نظر به‌ماده 8 آئین‌نامه اصلاحی ثبت موسسات غیرتجارتی و به‌موجب اظهارنامه شماره 6668-

20/4/46 پیوست سایر مدارک مربوطه موسسه خیریه تعلیماتی و تحقیقات علمی و دینی حسینیه ارشاد طی شماره 933 ـ 19/10/46 ثبت و خلاصه مفاد آن بشرح زیر برای اطلاع عموم آگهی می‌شود.

1ـ نام موسسه «موسسه خیریه تعلیماتی و تحقیقاتی علمی و دینی حسینیه ارشاد».

2ـ موضوع «موسسه» الف ـ احداث مسجد و رواق خطابه‌های مذهبی جهت ایراد سخنرانی‌های دینی و علمی و اخلاقی و همچنین ترویج و نشر تعالیم عالیه و تشریح اهداف مقدسه دین مبین اسلام.

ب ـ تأسیس مراکز تحقیقاتی و تربیتی اسلامی.

ج ـ تأسیس مراکز تحقیقاتی علمی اسلامی.

د ـ انجام امور خیریه و مساعدت‌های لازم به سایر موسسات تعلیماتی اسلامی و انجام خدمات بهداشتی.

ه ـ اجراء و انجام عملیات اقتصادی برای بسط و توسعه منظور و موضوع موسسه از قبیل تهیه مستغلات و عملیات کشاورزی (در صورتی‌که باغات و یا اراضی مزروعی از طرف موسسین یا اشخاص و موسسات دیگر باین موسسه واگذار و به هر عنوان و جهات قانونی منتقل شود) و همچنین عملیاتی که برای پیشرفت کار موسسه یا تأمین مخارج جاری آن ایجاد درآمد مشروع نماید و از آن محل مخارج جاری موسسه تأمین شود طبق مقررات موضوعه.

و ـ اداره نمودن و حفظ و تعمیر تأسیسات مذکور در این اساسنامه و سایر موسساتی که برای انجام امور خیریه و دینی تأسیس شده و موسسین یا واقفین آنها اداره هر یک از آنها را باین موسسه محول نمایند.

ز ـ نشر مطبوعات دینی اعم از روزنامه و مجله و سالنامه و کتاب با توجه به قوانین مطبوعاتی کشور.

3ـ مرکز اصلی، تهران جاده قدیم شمیران (ایستگاه چالهرز).

4ـ تاریخ تشکیل و مدت با رعایت ماده 584 قانون تجارت از تاریخ 26/9/45 برای مدت نامحدود.

5ـ دارائی مبلغ سی و سه میلیون و ششصد و هفتاد و پنج‌هزار و چهار صد و پانزده ریال شامل الف ـ اموال غیرمنقول پلاک‌های شماره 133و 783و 784و 785و 824و 825 فرعی از چهل اصلی واقع در چالهرز بخش 11 شمیران بمبلغ 50/642/152/24 ریال.

ب ـ اموال منقول برطبق صورت ریز مبلغ 50/772/522/9 ریال.

6ـ تابعیت دولت شاهنشاهی ایران.

7ـ موسسین آقایان محمد همایون ـ دکتر عبدالحسین علی‌آبادی ـ ناصر میناچی‌مقدم.

8ـ اعضاء هیئت مدیره : آقایان محمد همایون، رئیس هیئت‌مدیره . مرتضی مطهری، نایب رئیس. ناصر میناچی‌مقدم، خزانه‌دار و آقایان سیدعلی شاه‌چراغی و محمدتقی جعفری اعضاء علی‌البدل، از تاریخ 26/9/45 برای مدت چهار سال انتخاب گردیدند.

9ـ دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار موسسه با امضاء رئیس و خزانه‌دار متفقاً معتبر می‌باشد.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی.

پ 9697 ق 53248نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : جولای 29, 2017 برچسب‌ها: 1420 بازدید       [facebook]