Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages


فراخوان اتحادیه انجمن‌های اسلامی در اروپا و آمریکا برای شرکت در تشییع پیکر علی شریعتی (۳۰خرداد ۱۳۵۶)

 

فراخوان برای شرکت در تشییع پیکر و مجلس یادبودِ شریعتی

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۵۶

این فراخوان  با امضای احسان شریعتی و از سوی اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا، و انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا و کانادا صورت گرفته است.

 

در سوگ شریعتی

به ناهنگام ……………!؟

کدامین دل  کند باور؟

کدامین ضربه اش افکند؟

کدامین ناروا از پشت؟

“….و اگر خفه ام کنند ، سازش نخواهم کرد و حقیقت را قربانی مصلحت نمیکنم و اما آن قوم اگر موفق شوند که مرا ، بر دار کنند و یا همچون عین القضاة شمع آجین کنند و یا مانند ژور دانو در آتشم بسوزانند ، حسرت شنیدن یک   « آخ » را هم بر دلشان خواهم گذاشت …. ”  علی شریعتی

             بسم الله الرحمن الرحیم

     والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا و ما توالیرزقنهم الله

           رزقا حنا و ان الله لهو خیر الرازقین

کسانیکه در راه خدا هجرت گزیده و در این راه شهید شده و یا مرگشان فرا رسد، همانا از رحمت های الهی برخوردارند. ( آیه ۵۸ سوره حج)

رژیم ایران خوب میداند که شعلهٔ انقلاب با به بند و شکنجه گرفتن عناصر تشنهٔ آزادی و عدالت و قتل و عامهای بیرحمانهٔ چهره های بیتابی که شهادت را برگزیده اند تا خویشتن را از تنگنای زندگیِ ذلت بار رها سازند ، و با تبعید و مرگ و محرومیتِ آزاد مردانی که هدفی جز تحقق بخشیدن به آرمانهای توحیدی و گسترش عدل و قسط ندارند ، خاموش شدنی نیست . رژیم ایران خوب میداند که اینهمه جنایت متضمن دوام حکومت خودکامه او نیست ، و دستگاه متزلزل او را از خطر سرنگونی مصون نمیدارد . اینهمه جنایت ممکنست دستگاه حاکم را کوتاه مدت بر سریر قدرت نگهدارد ، ولی اگر کانون اصلی آتش و سرچشمه همیشگی خطر متلاشی نگردد دیر یا زود شعله های حرکتهای مردمی برافروختن میگیرد و همه جاگیر میگردد و کاخ طاغوتی اش را به نابودی میکشاند .

کانون اصلی و سرچشمه همیشگی خطر کجاست ؟ دلها و اندیشه ها ، اگر این دو زنده بمانند ، قدرت خودکامه در خطر است . اگر این دو زنده بمانند ، همواره مجاهد میپرورند، همواره ابوذرها و عمارها و سعیدی ها و طالقانی ها و رضائی ها و …. . و شریعتی ها میآفرینند و پیاپی نیروهای تازه بمیدان جهاد میفرستند و خون تازه در عروق خلقِ تحت ستم جاری میسازند و روحی جاودانه بر حیات تودهٔ به ضعف گرفته شده میدمند و هر روز صحنهٔ نبرد همیشهٔ تاریخِ حق و باطل را گلگون تر میسازد . برای برای تلاش حق و تحمیل باطل و ادامه استثمار توده های محروم باید این دو کانون زاینده روشنائی و آفریننده قدرت و حرکت را از جوشش و خروش بازداشت و خشکانید و می بینیم که قابیلیان در طول تاریخ بگونه ای خستگی ناپذیر جهت مسخ دلها و اندیشه های بشریت در تلاش بوده اند.

بیهوده نیست که رژیم ایران ، فرزند خلف دستگاه قابیلی ، با اتکاء به قدرتهای جهانی و در پیوند و با نشأت از ارتجاع داخلی میکوشد تا ایرانی را از فرهنگ حرکت آفرین و دگرگون ساز اسلامی جدا سازد و با جدائی او از اسلام ، انسانیت اش را حذف نماید و از فطرتش بیگانه اش سازد و عشق و اندیشه اش را بمیراند .

در این دوران که رژیم میکوشد ارزشهای متعالی اسلامی را از محتوی خالی سازد و مسخ نماید و افکار توده های تحت ستم را از طریق دستگاههای ارتباطات جمعی بآن شکل دهد که طوق بندگی و اسارت را بر گردن پذیرا شوند ، در دورانی که ایمان روشنفکران یا دگرگون میشود یا خریده و یا فلج و اگر هیچکدام نشد شکنجه و اعدام .

شریعتی همچون تک ستاره ای در آسمان تاریک ایران درخشیدن آغازید ، او خوب دریافته بود که  « ارزش هر کاری در جامعه باندازه ایست که دشمن از آن کار ضرر میبیند » .

و مگر نه اینست که دستگاه با تمام …. خود سعی در مسخ ارزشهای متعالی اسلامی و دگرگون کردن اندیشه ها و بیروح کردن دلها و نتیجتا خشکاندن سرچشمه حرکت انقلابی دارد ، پس بایسته است که اسلام را بازشناساند و نسل جوان را از چشمه حیات بخش آن سیراب ساخت .

شریعتی با اتکاء باین اصل که  « هرگز نباید حقیقت را فدای مصلحت » کرد پا بمیدان نبرد نهاد و همچون جرقه ای در ظلمت و انفجاری در سکوت ، مصمم و با اراده ای آهنین در شب ظلمانی جامعه ایران درخشیدن آغاز کرد .

در جامعه ای که رژیم حاکم یا با شکنجه و اعدام و یا با پول و مقام و یا با تزویر و استحمار همه را آرام و خفه و ساکت کرده است ، در جامعه ای که غیر از ترس ، پول ، پستی ، ذلت ، آزادی و فساد و لذت و اسارت اندیشه و …. و مسئولیت بعبارت دیگر « آزادیِ اسارت » و  « اسارتِ آزادی » هیچ چیز حاکم نیست ، در جامعه ای که رژیم حاکم با تمام نیرو میکوشد تا با استحمار و استثمارِ اندیشه ها درون انسانها را پوچ و تهی و کانون اصلی و حقیقی ایمان و انقلاب را ویران سازد و قلبها و اندیشه ها را فلج سازد ، شریعتی درخشید

شریعتی توانست با استفاده از کوتاه فرصتی که به چنگ آورد ، شعله جاودانه ای در قلب فرهنگ جامعه ما برافروزد ، که دامنه آن روز بروز گسترده تر خواهد شد و دیر یا زود پایه های متزلزل رژیم حاکم را فروب خواهد ریخت .

نقش شریعتی در احیای تفکر اسلامِ انقلابی برای همیشه جاودانه خواهد ماند .

او به نسل ما آموخت که میتوان در مقابل هجوم توطئه هائی که بدست صاحبان زر و زور و تزویر جهت مسخ فطرت انسان و انهدام دلها و اندیشه های انسانی و حذف اسلام انقلابی تدارک میشود ، ایستادگی کرد و آنها را نقش بر آب ساخت ، او بعنوان پیشتاز و پیشگام فریادش نسل خفته عصر ما را بیداری بخشید و از هیچ چیز حتی زندان و شکنجه نهراسید .

شریعتی تنها به جبهه آزادی اندیشه رفت ، تنها ستیزید و تنها آماج ضربات آشکار و پنهان سلطه گران ، روحانیت وابسته به رژیم ، و شبه روشنفکران غرب زده و چپ نما قرار گرفت ،  « ابوذر وار » سختیها را تحمل کرد و غریب در « ربذه زمان » ما ماند . اما تن به خواری اسارتِ اندیشه و عمل نداد .

جنبش اسلامی جامعه ما با اندیشه شریعتی ، اندیشه ای که بر بنیان حقیقت اسلام استوار است ، غنا و قوام گرفت . موج حرکت نوینی که شریعتی آغاز کرد بگونه ای خارق العاده گسترش یافت و باعث شد که رژیم سخت بوحشت افتد . دیری نپائید که دژخیمان استبداد او را به بند شکنجه گرفتند تا شاید حاضر به سازش گردد ، ولی او همچون کوه مقاومت ورزید .

پس از زندان همواره تحت کنترل شدید بود و خانه اش بطور مستمر مورد یورش عمال سازمان امنیت قرار میگرفت ، تا اینکه بالاخره چند هفته پیش توانست جهت ادامه مبارزه از زندان بزرگ ایران بگریزد و امید داشت که هجرتش مایه حرکتی جدید گردد .

ولی افسوس که دست تقدیر شریعتی را از مبان ما ، و یاران و شاگردانش ربود .

کلیه خواهران و برادران میتوانند جهت شرکت در مراسم تشییع جنازه و مجلس یادبود آن مرحوم روز شنبه چهارم تیر ماه ۱۳۵۶  رأس ساعت ۱۰ بامداد در محل ذیل حضور بهم رسانند .

…….

  احسان شریعتی
و اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا – انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا و کانادا
          ۳۰   خرداد  ۱۳۵۶

 ≡   برچسب‌ها
نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 25, 2015 1932 بازدید       [facebook]