[]

شريعتی در خدمت انديشيدن | عباس منوچهری (روزنامه اعتماد ـ خرداد ۱۳۸۷)

۱۲

شريعتی در خدمت انديشيدن

عباس منوچهری

منبع: روزنامه اعتماد

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۸۷

 

این یادداشت روز ۲۳ خرداد ۱۳۸۷ در روزنامه اعتماد منتشر شده است.

(بیشتر…)