[]


آخرین آدرس قبل از سفر به فرانسه برای تحصیل، تهران ( خرداد ۱۳۳۷)

منزل آقای مومنی

نشانی: میدان امام حسین، خیابان دماوند، خیابان ایرانمهر  (بیشتر…)


نشانی محل اقامت – پاریس ( ۱۳۳۷ تا ۱۳۳۸)

 

پاریس، شولشر

photo_2017-07-02_17-07-20

نشانی :1958-59. پاریس، کوچه شولشر، پلاک 1.طبقه آخر.پاریس 14 (بیشتر…)


قبرستان مونپارناس- پاریس( ۱۳۳۷ تا ۱۳۳۸)

قبرستان مونپارناس.

photo_2017-07-02_17-12-17

نشانی: پاریس، بولوار ادگار کینه، شماره 3، پاریس14

(بیشتر…)


آلیانس فرانسه – پاریس( ۱۳۳۷تا ۱۳۳۸)

آلیانس فرانسه

photo_2017-07-02_16-38-40

نشانی: پاریس، خیابان راسپای، پلاک 101، پاریس6

(بیشتر…)


باغ ابسرواتوار- پاریس( ۱۳۳۷تا ۱۳۳۸)

 

باغ ابسرواتوار(Jardin de l’Observatoire)

IMG_3278

 

نشانی: پاریس، شماره 96، بولوار آراگو،پاریس 14

(بیشتر…)


نشانی محل اقامت- پاریس ( ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۱)

پاریس، داگر

نشانی: پاریس، کوچه داگر، پلاک 75، پاریس14 (بیشتر…)


دانشگاه سوربن- پاریس ( ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۲)

دانشگاه سوربن.

photo_2017-07-02_16-53-05

نشانی پاریس، خیابان ویکتور کوزن- پلاک 1، پاریس 5

(بیشتر…)


سیته انترناسیونال یونیورسیتر(شهرک دانشجویی بین المللی پاریس)- ( ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۲)

سیته انترناسیونال یونیورسیتر(شهرک دانشجویی بین المللی پاریس)photo_2017-07-02_17-43-21

نشانی: محل تجمعات نیروهای سیاسی ایرانی

 

(بیشتر…)


نشانی محل اقامت-پاریس( ۱۳۴۱تا۱۳۴۲)

پاریس، آلزیا

آلزیا ۲

نشانی: پاریس، خیابان آلزیا، پلاک، پاریس۱۴

(بیشتر…)


محل اقامت- مشهد ( ۱۳۴۳)

 

مشهد، استانداری (۱۳۴۳)

منزل استانداری

نشانی: مشهد، خیابان استانداری، کاشی 16 (بیشتر…)