[]
5


اعلام جرم علیه کیهان | احمد صدر حاج سید جوادی (۱۳۹۰)

اعلام جرم علیه کیهان

خاطرات احمد صدر حاج سید جوادی (مصاحبه با بنیاد شریعتی ـ ۱۳۹۰)

 

روزنامه کیهان، یازده ماه بعد از اینکه علی شریعتی از زندان آزاد می شود،  سلسله مقالاتی را به نام او  از ۲۶ بهمن  به شکل روزانه شروع به چاپ می کند.  نخست سلسله مقالاتی تحت عنوان« انسان، ضد مارکسیسزم» و سپس سلسله مقالات «بازگشت به خویشتن». شریعتی قبل از دستگیری دو مطلب به  نام« بازگشت به خویش » و نیز «بازگشت به کدام خویشتن» به چاپ رسانده بود. «انسان، اسلام و مکتبهای مغرب زمین» نیز در روزنامه نام ضد مارکسیستی تری بر خود می گیرد.

در ادامه بخشی از مصاحبه «بنیاد فرهنگی  شریعتی» با دکتراحمد صدر حاج سید جوادی (۱۳۹۲-۱۲۹۶) خواهد آمد. وی وکیل  علی شریعتی در اعلام جرم علیه روزنامه کیهان ـ که از بهمن ۱۳۵۴ آغاز به چاپ دو سلسله مقالات از شریعتی کرد ـ بود . چاپ  این مقالات، 11 ماه پس از آزادی شریعتی به قصد ایجاد این توهم صورت می گرفت که آزادی او در گرو همکاری مطبوعاتی با ساواک بوده است. 

(بیشتر…)