[]


شریعتی و غرب؛ رضا علیجانی (۱۳۸۸)

88810067

شریعتی و غرب

نویسنده: رضا علیجانی؛تهران، انتشارات قلم، چاپ اول ۱۳۸۸، ۸۰ صفحه پالتویی.

نویسنده در مقدمه کتاب تحت عنوان چرا غرب چرا شریعتی ؟ با اشاره به شرایط جامعه ایران با حرکت به سمت یک هویت نوین به نوعی رویکرد دوگانه با غرب مواجه می‌شود که از سوی غرب ستیزانه و از سوی دیگر غرب ستایانه است. وی نقش روشنفکر را در رویکرد به غرب مبتنی بر خردگرایی با پرهیز از افراط‌های گذشته و تفریط‌های عکس‌العملی‌ کنونی می‌داند. در این راستا به بررسی دیدگاه شریعتی و رویکرد آن به غرب می‌پردازد زیرا معتقد است که بررسی دیدگاه شریعتی دراین زمینه میتواند آغازی مناسب و ضروری برای تحلیل و ارزیابی نوعی رویکرد روشنفکری مذهبی باشد .نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : نوامبر 8, 2016 719 بازدید       [facebook]