[]


گزارش ساواک از چاپِ خبری درباره‌ی شریعتی در لوموند ۹ تیر ماه ۱۳۵۶

331-175-1389-7-27-16-52-9-405گزارش ساواک از چاپِ خبری درباره‌ی شریعتی در لوموند

تاریخ گزارش: ۹ تیرماه ۱۳۵۶.
از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک.

 

فایل های ضمیمه :

331-175-1389-7-27-16-52-9-B25Cنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 3, 2015 433 بازدید       [facebook]