[]


دیدگاه چهارم و سخنگوی آن دکتر علی شریعتی؛ حسین توانائیان‌فرد(۱۳۷۹)

1 009

دیدگاه چهارم و سخنگوی آن دکتر علی شریعتی

دکتر حسن توانائیان‌فرد؛

تهران، انتشارات چاپخش؛ چاپ اول 1379.   157صفحه رقعی.

نویسنده می‌کوشد چهار دیدگاه اقتصادی پس از انقلاب در ایران در دو دوره یکی 1365 و دیگری 1378 مورد نقد و بررسی قرار دهد. دوره اول دیدگاه‌های اقتصادی با توجه به جهان دو قطبی سرمایه‌داری و سوسیالیسم به این شکل آمده است: 1- سرمایه‌داری اسلامی 2-سوسیالیسم 3- اقتصاد میانه 4- اقتصاد مستقل اسلامی. و در دوره دوم با توجه به سقوط دولت شوروی و به حاشیه رانده شدن سوسیالیسم چهار دیدگاه اقتصادی اسلامی پیشین تغییر یافته و به شرح زیر آورده می‌شود: 1- سرمایه داری اسلامی که مبلغ آن جناح راست حوزه علمیه قم است. 2- سرمایه‌داری غربی، ایدئولوگ آن دکتر عبدالکریم سروش. 3- دیدگاه میانه، ایدئولوگ آن سیدعبدالرسول حجازی. 4- دیدگاه مستقل از دکتر شریعتی.
نویسنده با طرح دیدگاه های مختلف از اقتصاد اسلامی به نقد و بررسی هر کدام پرداخته و نقاط ضعف آنها را که به عدم کارایی و ایجاد بی‌ثباتی و بی‌عدالتی در جامعه منجر می‌شود را نتیجه گرفته در نهایت با طرح دیدگاه مستقل اقتصادی به تأیید آن می‌پرازد. وی با ارائه مطالب اقتصادی دکتر شریعتی نمونه‌ای از برداشت‌های اقتصادی دیدگاه مستقل به نمایش می‌گذارد.

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 7, 2015 919 بازدید       [facebook]