[]


پیام دانشجویانِ ایرانی در اروپا به دانشجویانِ ایران (مهر ۱۳۵۶)

 

 

پیام دانشجویانِ ایرانی در اروپا به دانشجویانِ ایران

سیزدهمین نشست (نشست شریعتی) اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا

تاریخ: مهر ۱۳۵۶

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام سیزدهمین نشست ( نشست شریعتی ) اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا به دانشجویان و محصلین مسلمان مبارز ایران

★******★******★*******★*******★*******★

وکذلک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهدآ علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا  .

«واینچنین شما را گروه پیشاهنگی در وسط گود ، نه در خود فرو رفته و از بستر زمان پرت افتاده و از جمع خلایق و از عرصه کشاکش و حرکت و نبرد و اندیشه هاو فرهنگها و تمدنها و توطئه ها و سازندگیها گوشه گرفته ، بلکه در وسط معرکه و میانه میدان و قلب زمان و بحبوحه حوادث ایام قرار داریم تا در پیش روی مردم جهان نمونه باشید و الگو و سرمشق و در پیش روی شما آن صاحب رسالت نمونه و سرمشق و الگویتان باشد.»

( بقره  ۱۳۷ )

خواهران ، برادران :

ما در لحظاتی این پیام را به شما میفرستیم که تاریخ ایران یکبار دیگر یکی از حساسترین مراحل خود را میگذراند . دژخیم استبداد بیش از پیش بر سرنوشت ملت ما پنجه افکنده است ، فساد بر تمام ارکان اداری مملکت حاکم است و رژیم شاه میکوشد آنرا تا اعماق جامعه ایران گسترش دهد تا کارآئی و پویائی توده های مردم برای تغییر سرنوشتشان عقیم ماند .

ایران که در زمان حکومت ملی دکتر مصدق صادراتش بر وارداتش فزونی داشت در ظلمت حاکم پهلوی به برهوتی بدل گشته است که میبایست ابتدائی ترین مواد غذائی اش را از خارج وارد کند . طبق آمار سازمانهای بین المللیِ مدافع حقوق بشر بیش از صد هزار نفر از خواهران و برادران مجاهد ما در سیاهچالهای شاه به بند گرفته شده اند و تحت شدیدترین و مخوف ترین شکنجه های قرون وسطائی بسر میبرند .

رژیم شاه میکوشد با در اختیار داشتن کلیه وسایل تبلیغاتی و ارتباطات جمعی توده های مردم ما را در پائین ترین سطح آگاهی نگهدارد و اسلام را که تنها سرچشمه زلال آگاهی و خودآگاهی و آزادی است در جامعه ایران با حذف و یا مسخ و تحریف نماید .

یکی از اهداف استعمار از کودتای  ۱۲۹۹ ) و تحمیل رضاخان انهدام اسلام  انقلابی بود . این جریان در دوران ننگین پهلوی روز بروز شدت و گسترش. یافته و اکنون باوج خود رسیده است . حال که علیرغم کوششهای مذبوحانه رژیم شاه ، به یمن وجود امام خمینی و تلاشهای خستگی ناپذیر مجاهدین راستین اسلام ، خلق ایران در شرف دست یافتن به آگاهی های نوین اسلامی و در راه بازگشت باصالتهای اسلامی است ، بیش از پیش رژیم شاه نیروهای شیطانی خود را در نابودی و شکنجه ، قتل مجاهدین اسلام و انهدام اسلام راستین متمرکز کرده و بکار گرفته است . آنچه که امروز پایه های نظام طاغوتی حاکم را بلرزه درآورده است اسلام است و بهمین دلیل است که دستگاههای تبلیغاتی رژیم میکوشند که برای مشوب کردن اذهان مردم مجاهدین مسلمان را « مارکسیست های اسلامی » و حرکت انقلابی اسلامی را « ارتجاع سیاه »  بخوانند و مرزبندی ها را مخدوش نمایند تا بحیات پلید خود ادامه دهند.

خواهران ، برادران  :

اکنون که طاغوت میکوشد با توسل به قدرت و خشونت و خدعه و فریب به حیات خود بقاء بخشد در این دقایق دردناک و پر اضطراب ، در این لحظات پر تب و تاب که مرزبندی حق و باطل ، عدل و جور ، آزادی و اسارت ، پاکی و پلیدی ، خیر و شر ، زیبائی و زشتی در معرض مخدوش شدن است ، در این آخرین فرصتها که دارد همه چیز از دست میرود و همه چیز پایان میگیرد و زمان با سرعت میگذرد ، بر شماست که بعنوان بخشی از روشنفکران جامعه ما همچون گذشتگان پر افتخارتان چراغ هدایت را همچنان برافروخته نگاه داشته و کشتی نجات خلق را بحرکت آورید و برای آگاهی خلق و نجاتش بپاخیزید ، باشد که پاسداران امامت و عدل باشید .

                        _________________________________________

   تا برچیده شدن ستم و استقرار حکومت حق به نبرد ادامه دهید .

«قرآن – انفال ۳۹»

 

خواهران ، برادران

شما همواره علی وار باستقبال محرومیتها شتافته اید و علی وار به هر آنچه انسان را در صیرورتش بسوی کمال مطلوب منحرف میسازد و از رفتن باز میدارد و به ماندن میکشاند  « نه » گفته اید و پیوسته مبارزه ، زندان ، شکنجه ، شهادت را به رفاه شخصی و کسب مقام و درجات در نظام شرک ترجیح داده اید . امروز خلق ما بیش از پیش در انتظار شماست ، ملت ما امروز نیازمند آگاهی و خودآگاهی است.

اگاهی بمعنی شناخت روابط ظالمانه ای که بر او حاکم است و او را به استثمار و استبداد و استحمار گرفته است ، تا ملتی نظام شرک تحمیلی حاکم بر خود را نشناسد و به باطل بودن آن یقین نیابد و بخودآگاهی خود بمثابه شناخت و ایمان یافتن به نیروهای ذاتی و فطریش که در او بعنوان محرک و نیز پشتوانه عملکردی صحیح و انقلابی بودیعت نهاده شده اند نرسد نمی تواند درصدد سرنگونی آن و تغییر سرنوشت خود برآید.

شما بعنوان بخشی از روشنفکران جامعه ما که در متن و بطن توده جای دارید نیروهای شایسته ای هستید که قادرید چهره کریه نظام طاغوتی حاکم را به توده های مردم بشناسانید و آنان را به خیر بخوانید.

«کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تومنون بالله»

بر شماست که چهره ضد اسلامی ، ضد انسانی نظام شاهنشاهی را که محور تمامی نکبت ها و نگون بختی های حاکم بر ملت ماست به توده های مردم بشناسانید و فریاد حجت عصرمان و راهگشای نسلمان ، امام خمینی را که فرمود:

«اسلام با اساس شاهنشاهی مخالف است …. و اسلام آمده است تا این کاخهای ظلم شاهنشاهی را ویران سازد ، شاهنشاهی از ننگین ترین و مبتذل ترین مظاهر ارتجاع است ….. ایران تا گرفتار این دودمان ننگین است روز آزادی نخواهد دید.»

بگوش توده های تحت ستم برسانید ، باشد که ملت ما بخود آید و جهت تغییر سرنوشت خویش بسیج گردد و‌ نظام طاغوتی حاکم را سرنگون سازد

شناخت روابط حاکم ( آگاهی ) بتنهائی آفریننده حرکت و نهضت نیست . اگر انسان خود را مسئول و متعهد برای تغییر وضع حاکم نیابد ، حاضر و قادر نخواهد بود که وارد صحنه مبارزه گردد و تا مرحله ایثار « من » برای رهائی « ما » پیش برود . لذا توده های مردم میبایست همزمان با دست یافتن به شناخت لازم به مکتبی مسلح گردند که در آنها مسئولیت و تعهد تغییر را بیافریند تا حرکت آزادی بخش براساس آگاهی و خودآگاهی ، شناخت و مسئولیت و تعهد آغاز گردد و جریان یابد و به پیروزی بیانجامد . اسلام تنها مکتبی است که توان مسئولیت آفرینی و حرکت زائی و پویائی بخشی دارد . ایثار « من » برای نجات « ما » تنها در اسلام میتواند جایگاه منطقی خود را بیابد و درست بهمین دلیل است که رژیم شاه میکوشد که اسلام را تا آنجا که ممکن است از صحنه تفکر جامعه ما حذف کند و با به استخدام گرفتن عناصر مزدور به تحریف و مسخ اصالتهای اسلامی بپردازد و درست در همین رابطه است که امام خمینی در تبعید بسر میبرد و مجاهدین کبیر آیت الله طالقانی و آیت الله منتظری و هزاران مسلمان آگاه و مسئول دیگر که بیانگر اسلام راستین و پاسداران حقیقی تشیع سرخ اند باسارت گرفته میشوند و در سیاهچالهای رژیم شاه به شدیدترین وجه شکنجه میبینند و به شهادت میرسند .

ولی آتش فروزان و انقلاب آفرین اسلام نه تنها در قلب ملت ما خاموش نمیگردد ، بلکه روز بروز دامنه آن گسترده تر میشود . اکنون نهضت بازگشت باصالتها و ارزشهای اسلامی و شناخت اسلام مسئولیت آفرین محمدی و تشیع سرخ علوی با مجاهدتهای خستگی ناپذیر مجاهد شهید دکتر علی شریعتی و یارانش جهش و شکوفائی یافته است و دیری نخواهد گذشت که طلوع فجر سر میرسد و ظلمت حاکم در هم نوردیده میشود .

دکتر شریعتی شهید شد ولی آتشی که او در دل و اندیشه نسل ما برافروخت هر روز شعله ورتر میگردد . او بعنوان معمار توانگر تجدید بنای تفکر اسلامی مشعلی برافروخت که همواره روشنگر طریقت مجاهدتهای نسل ما جهت سرنگونی نظام طاغوتی شاهنشاهی و برپائی حکومت عدل شیعی خواهد بود .

حال که شمع وجودش خاموش گشته است ، بار سنگین رسالت او بر دوش تک تک شماست که همواره در زمان حیاتش یار و مددکار و تنها امیدش بودید . بر شماست که عصایش بدست گیرید و چاروقش بپا کنید و کوله بارش را بر پشت نهید و راه را از آنجا که او ماند ، خستگی ناپذیر و مقاوم و عاشقانه ادامه دهید تا عشق بحق در دل فرد فرد ملت ما شعله ور شود و تعهد و مسئولیت مبارزه با باطل و نظام شرک حاکم در دل خلق ما احیاء گردد و با سلاح شناخت و مسئولیت کفن بر خویش بدرد و از قبرستان سکوت و رکود و تباهی برشورد و نظام حاکم را سرنگون سازد و جامعه ای استوار بر توحید بنا نهد ، جامعه ای که بر آن عدل و قسط ، برادری و آزادی حاکم است ، جامعه ای که در آن انسان منزلتهایش را باز مییابد و با بازگشت به فطرت الهی خود قادر خواهد بود در صیرورتش بسوی کمال مطلوب بقلهٔ قرب الهی برسد و خدایگونه ای گردد در زمین که شایسته مقام خلیفة الهی باشد.

خواهران ، برادران

در فرایند آگاهی و خودآگاهی بخشی به توده های مردم باید همواره هشیار بود که تغییر مواضع تاکتیکی دشمن نمی بایست تعیین کنندهٔ مشی کلی نیروهای پیشاهنگ باشد . زیرا که در این صورت نهضت بر مسیر اصیل خود تداوم نخواهد یافت و قوام نخواهد گرفت . اکنون که رژیم شاه از یک سو در تنگنای بحران اقتصادی قرار گرفته و ایران به درجه ای از ورشکستگی افتاده است که حتی بعنوان کشور تولید کننده نفت با کمبود نفت درگیر است و از سوی دیگر رشد مبارزات مردمی رو به گسترش است ، خود را مجبور بیک عقب نشینی مرحله ای میبیند . هویدا استعفاء داده و آموزگار به نخست وزیری برگزیده شده است و ظاهرا آزادی هائی نسبی در چهارچوب اسارت داده شده است ، ولی کیست که نداند آموزگار و هویدا دو روی یک سکه خیانت و وابستگی اند و هدف از این « آزادی های نسبی » ! چیزی جز تحکیم مبانی سلطهٔ استبداد داخلی و استعمار خارجی نیست  شما در طول نهضت ملی ایران پیوسته به ثبوت رسانده اید که پاسدار حرکتید . نثار خون شهیدان ۱۶ آذر  ۱۳۳۲ نشان داد که با وجود تمامی توطئه هائی که از طرف امپریالیسم جهانی و ارتجاع داخلی بکار گرفته میشود حرکت ادامه خواهد داشت .

در سالهای  ۴۲-۳۹ که سیاستمداران سنتی در یکی از حساسترین مراحل تاریخ ایران سیاست « صبر و انتظار » را پیشه کردند شما با اتخاذ مشی  « پایداری و استقامت » نشان دادید که صحنه پیکار را هرگز خالی نخواهید گذاشت . بر شماست که این بار نیز دوشادوش برادران مبارزتان در حوزه های علمیه اسلامی و در کنار سایر برادران و خواهران مسلمانتان خدعه جدید رژیم را افشاء کرده و در مشی کلی خود که سرنگونی نظام شاهنشاهی و برپائی نظام توحیدی است کوچکترین تردیدی بدل راه ندهید و اگر زمینه های مساعدی بعلت عقب نشینی دشمن بدست آمده است از آنها فقط جهت گسترش دامنهٔ مبارزه تان در چهارچوب مشی کلی تان سود جوئید .

طبیعی است که در راهی که در پیش دارید مقابله با دشمن از یک سو و خنجر از پشت زدنهای منافقین از سوی دیگر راه را صعب و حرکت را دشوار میسازد ولی نگرش اسلام به هستی به مسلمان حتی لحظه ای اجازه تردید نمیدهد . مسلمان یقین دارد که اگر ایمان داشته باشد و عمل کند و در برابر سختی ها پایدار و مقاوم باشد شاهد پیروزی را در آغوش خواهد گرفت .

یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملا قیه

ای انسان آگاه باش که در حرکت بسوی پروردگارت با مشقتها

و سختیها فراوان پیش میروی اما باز نخواهی ماند و او را ملاقات خواهی نمود .

تشکل نیروهای مسلمان و ایمان براه خدا و نجات خلق و تحمل سختی های راه و پایداری و مقاومت و احتراز از همکاری با کسانیکه انگیزه فعالیتشان صد در صد بر موازین اسلامی استوار نیست ضامن پیروزی است .

                                والسلام علی من اتبع الهدی

اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا

مهر ماه  ۱۳۵۶

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 28, 2015 810 بازدید       [facebook]