[]

این بخش شامل مجموعه اسنادی است که به موقعیت شریعتی پس از مرگش تا سال 1360 مربوط می‌شود. از اظهارنظر بزرگان درباره‌ی او ، اعلامیه ها، اطلاعیه ها و… گرفته تا این‌که چگونه خیابانی به نامش شد.


پیام سازمان مدافعین توحید ۲۷ خرداد ۱۳۵۸.

پیام سازمان مدافعین توحید

۲۷ خرداد ۱۳۵۸.368-232-1389-8-10-14-1-53-C52F


پیام انجمن اسلامی ثار ۲۹ خرداد ۱۳۵۸.

پیام انجمن اسلامی ثار

۲۹ خرداد ۱۳۵۸.

369-233-1389-8-10-14-7-7-1225


پیام نهضت اسلامی افغانستان ۲۸ خرداد ۱۳۵۸ (۲۸ جوزا ۱۳۵۸).

پیام نهضت اسلامی افغانستان

۲۸ خرداد ۱۳۵۸ (۲۸ جوزا ۱۳۵۸).

370-234-1389-8-10-14-10-24-1E46

 


پیام جمعیت اسلامی افغانستان خرداد ۱۳۵۸.

371-238-1389-8-10-14-15-49-8E39پیام جمعیت اسلامی افغانستان

خرداد ۱۳۵۸. (بیشتر…)


پیام سازمان نصر افغانستان خرداد ۱۳۵۸.

372-241-1389-8-10-14-25-55-A12پیام سازمان نصر افغانستان

خرداد ۱۳۵۸.

(بیشتر…)


بیانیه‌ی جامعه‌ی اسلامی دانشگاهیان ایران ۲۹ خرداد ۱۳۵۸.

بیانیه‌ی جامعه‌ی اسلامی دانشگاهیان ایران

۲۹ خرداد ۱۳۵۸.373-243-1389-8-10-14-32-57-8E26


پیام سازمان اسلامی شورا (ساش) ۲۷ خرداد ۱۳۵۸.

پیام سازمان اسلامی شورا (ساش)

۲۷ خرداد ۱۳۵۸.374-244-1389-8-10-14-45-46-64D9


دومین پیام سازمان اسلامی شورا (ساش) ۲۸ خرداد ۱۳۵۸.

دومین پیام سازمان اسلامی شورا (ساش)

۲۸ خرداد ۱۳۵۸.375-245-1389-8-10-14-53-8-5109


پیام سازمان دانش‌آموزان مسلمان خرداد ۱۳۵۸.

پیام سازمان دانش‌آموزان مسلمان

خرداد ۱۳۵۸.376-246-1389-8-10-15-4-23-22A5


پیام تشکل دانشجویان مسلمان دانشگاه ملی۱۳۵۸

پیام تشکل دانشجویان مسلمان دانشگاه ملی

۲۹ خرداد ۱۳۵۸.377-247-1389-8-10-15-8-1-84B1