[]

این بخش شامل مجموعه اسنادی است که به موقعیت شریعتی پس از مرگش تا سال 1360 مربوط می‌شود. از اظهارنظر بزرگان درباره‌ی او ، اعلامیه ها، اطلاعیه ها و… گرفته تا این‌که چگونه خیابانی به نامش شد.


پیام انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه ملی ۲۹ خرداد ۱۳۵۸.

پیام انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه ملی

۲۹ خرداد ۱۳۵۸.

367-231-1389-8-10-13-57-21-FB37


پیام سازمان مدافعین توحید ۲۷ خرداد ۱۳۵۸.

پیام سازمان مدافعین توحید

۲۷ خرداد ۱۳۵۸.368-232-1389-8-10-14-1-53-C52F


پیام انجمن اسلامی ثار ۲۹ خرداد ۱۳۵۸.

پیام انجمن اسلامی ثار

۲۹ خرداد ۱۳۵۸.

369-233-1389-8-10-14-7-7-1225


پیام نهضت اسلامی افغانستان ۲۸ خرداد ۱۳۵۸ (۲۸ جوزا ۱۳۵۸).

پیام نهضت اسلامی افغانستان

۲۸ خرداد ۱۳۵۸ (۲۸ جوزا ۱۳۵۸).

370-234-1389-8-10-14-10-24-1E46

 


پیام جمعیت اسلامی افغانستان خرداد ۱۳۵۸.

371-238-1389-8-10-14-15-49-8E39پیام جمعیت اسلامی افغانستان

خرداد ۱۳۵۸. (بیشتر…)


پیام سازمان نصر افغانستان خرداد ۱۳۵۸.

372-241-1389-8-10-14-25-55-A12پیام سازمان نصر افغانستان

خرداد ۱۳۵۸.

(بیشتر…)


بیانیه‌ی جامعه‌ی اسلامی دانشگاهیان ایران ۲۹ خرداد ۱۳۵۸.

بیانیه‌ی جامعه‌ی اسلامی دانشگاهیان ایران

۲۹ خرداد ۱۳۵۸.373-243-1389-8-10-14-32-57-8E26


پیام سازمان اسلامی شورا (ساش) ۲۷ خرداد ۱۳۵۸.

پیام سازمان اسلامی شورا (ساش)

۲۷ خرداد ۱۳۵۸.374-244-1389-8-10-14-45-46-64D9


دومین پیام سازمان اسلامی شورا (ساش) ۲۸ خرداد ۱۳۵۸.

دومین پیام سازمان اسلامی شورا (ساش)

۲۸ خرداد ۱۳۵۸.375-245-1389-8-10-14-53-8-5109


پیام سازمان دانش‌آموزان مسلمان خرداد ۱۳۵۸.

پیام سازمان دانش‌آموزان مسلمان

خرداد ۱۳۵۸.376-246-1389-8-10-15-4-23-22A5