[]

در دو سال آغازین دهه‌ی 50 شریعتی به دنبال فعالیت‌هایش در حسینیه ارشاد مورد توجه محافل دانشجویی قرار می‌گیرد و سخنرانی‌های متعددی را در دانشگاه‌های ایران (دانشگاه‌های شیراز، تربیت‌معلم، نفت آبادان، آریامهر،…) برگزار می‌کند. از سال 1352 به دنبال بسته شدن حسینیه ارشاد شریعتی ممنوع‌القلم می‌شود و آثار او با اسامی مستعار (علی سبزواری، علی خراسانی،…) به شکل گسترده پخش می‌شده است؛ روندی که تا انقلاب ایران ادامه پیدا می‌کند.


استعفای شریعتی از عضویت در هیأت مدیره‌ی صندوق خیریه‌(۱۳۵۶)

استعفای شریعتی از عضویت در هیأت مدیره‌ی صندوق خیریه‌

در اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۶، در تدارک برای خروج از کشور، علی شریعتی از عضویت در هیأت مدیره‌ی صندوق خیریه‌ی فاطمه‌ی زهرا در روستای کاهه استعفا می‌دهد. دست‌نویسِ استعفانامه‌ی او ضمیمه شده است.

455-372-1389-9-30-12-47-47-C629


تقاضای راهنمایی برای تدوین کتاب‌های دینی در قم

تقاضای راهنمایی برای تدوین کتاب‌های دینی در قم277-101-1389-7-7-16-2-43-D50A


موافقت رئیس دانشگاه مشهد با سخنرانی‌های شریعتی در حسینیه ارشاد

موافقت رئیس دانشگاه مشهد با سخنرانی‌های شریعتی در حسینیه ارشاد276-100-1389-7-7-15-47-27-3D5D


دعوت به سخنرانی در تهران و تبریز

دعوت به سخنرانی در تهران و تبریز274-97-1389-7-7-15-31-27-D8A


دعوت به سخنرانی در هنرسرای عالی

دعوت به سخنرانی در هنرسرای عالی

بهار ۱۳۵۰.282-106-1389-7-11-13-34-30-78D2


دعوت به سخنرانی در دانشگاه صنعتی آریامهر پائیز ۱۳۵۰.

دعوت به سخنرانی در دانشگاه صنعتی آریامهر

پائیز ۱۳۵۰.285-109-1389-7-11-14-40-24-F73


ممانعت از سخنرانی شریعتی در حسینیه ارشاد.

ممانعت از سخنرانی شریعتی در حسینیه ارشاد

پائیز ۱۳۵۱.

 

285-109-1389-7-11-14-40-24-F73


سخنرانی در پلی تکنیک

دعوت به سخنرانی در پلی‌تکنیک

«ماشین در اسارت ماشینیسم»، بهار ۱۳۵۰.

286-110-1389-7-11-14-48-26-4837


دعوت به سخنرانی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

دعوت به سخنرانی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

بهار ۱۳۵۰.288-112-1389-7-11-15-20-50-FB87


دعوت به سخنرانی در مدرسه‌ی عالی علوم تغذیه

دعوت به سخنرانی در مدرسه‌ی عالی علوم تغذیه

310-138-1389-7-25-12-38-34-8AC7