[]

انتشارات بی‌نا، بی‌جا با اسامی مستعار (۱۳۵۲تا ۱۳۵۷)

انتشارات بی‌نا، بی‌جا با اسامی مستعار

(۱۳۵۲تا ۱۳۵۷)

 

در سال ۱۳۵۲ با بسته شدن حسینیه ارشاد کتب دکتر شریعتی  ممنوع الچاپ اعلام می‌شود و از همین رو این آثار تا پیروزی انقلاب با اسامی مستعار و به شکل مخفی در سطح کشور چاپ و تکثیر می‌شده است. برخی از این عناوین عبارتند از:

(بیشتر…)