[]


تصاویر مراسم تشیع جنازه در دمشق ۱۳۵۶

 تصاویر مراسم تشیع جنازه در دمشق

 


تصاویر تشیع جنازه دکتر شریعتی در لندن. ۱۳۵۶

تصاویر تشیع جنازه دکتر شریعتی در لندن.