0
عبدالحمید نعیمی 0912 4904880 (ناشناس) Ago

سلام زیدی می گفت دکتر انقدر حرف برای گفتن داشت که فرستی برای خودکشی نداشت اورا استعمار بدرستی شناخت وبه شهادت رساند

اپراتور سایت سوال ویرایش شده ago