0
عبدالحمید نعیمی 0912 4904880 (ناشناس) Ago

سلام من خواستم یک اعتقاد را مطرح کنم که استعمار تنها شخصیتی راکه بدرستی شناخت وبه شهادت رساند دکتر علی شریعتی بود و در این مسئله شاه وساواک نفش موثری بازی نکردند

اپراتور سایت پاسخ داده شده ago