[]


نقد و فتوا علیه شریعتی( جزوه سال۱۳۵۶)

علیه شریعتی

از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

397-280-1389-8-18-9-58-16-8B4F


نقد و فتوا علیه شریعتی( جزوه سال۱۳۵۶)

علیه شریعتی

«شریعتیسم» – از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

398-281-1389-8-18-10-12-42-1071


نقد و فتوا علیه شریعتی( جزوه سال۱۳۵۶)

علیه شریعتی

از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

400-283-1389-8-18-10-38-13-688B


نقد و فتوا علیه شریعتی( جزوه سال۱۳۵۶)

علیه شریعتی

از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

399-282-1389-8-18-10-26-48-8922


نقد و فتوا علیه شریعتی( جزوه سال۱۳۵۶)

علیه شریعتی 

«کشف اسرار» – از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

401-284-1389-8-18-11-7-58-363E

 


نقد و فتوا علیه شریعتی( جزوه سال۱۳۵۶)

علیه شریعتی

درباره‌ی «اسلام منهای آخوند». از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

 

403-287-1389-8-18-11-57-19-A754


نقد و فتوا علیه شریعتی( جزوه سال۱۳۵۶)

علیه شریعتی 

از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

 

402-285-1389-8-18-11-52-6-9BC

 


نقد و فتوا علیه شریعتی( جزوه سال۱۳۵۶)

علیه شریعتی

درباره‌ی «عزاداری». از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

(بیشتر…)


نقد و فتوا علیه شریعتی( جزوه سال۱۳۵۶)

علیه شریعتی

درباره‌ی «ملاها». از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

405-292-1389-8-18-12-42-50-32F4

 


نقد و فتوا علیه شریعتی( جزوه سال۱۳۵۶)

علیه شریعتی 

درباره‌ی «شفاعت». از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

406-293-1389-8-18-12-48-17-ACB1