[]

در میان اشکال متعدد تولیدات فرهنگی، شریعتی از هم آغاز ترجمه را نیز تجریه می‌کند. مهمترین و اولین تولید او ترجمه کتاب ابوذر غفاری اثر جودة السحار است که در سن هجده سالگی ( ۱۳۳۴چاپ) است.
ترجمه دومی که توسط شریعتی در سالهای ۳۰ ( قبل از سفر به فرانسه) انجام می‌شود ترجمه کتاب « در نقد و ادب» (۱۳۳۸) است.با سفر به فرانسه شریعتی ، سومین ترجمه خود را از آثار الکسیس کارل با نام نیایش در سال ۱۳۳۹ به چاپ رساند.
در سالهای اقامت در فرانسه شریعتی ترجمه مقالاتی در باره جنگهای چریکی و نیز مقدمه مغضوبین زمین اثر فرانس فانون را در دستور کار خود قرار می دهد. بسیاری از این ترجمه ها در روزنامه ایران آزاد در همان سالها ( ۱۳۳۹تا ۱۳۴۲)به چاپ می رسد .
پس از بازگشت به ایران با ترجمه سلمان فارسی اثر ماسینیون و مقاله ای کوتاه از ژان پل سارتر ( ادبیات چیست ) که در مجله هیرمند به چاپ می رسد شریعتی کار ترجمه را برای همیشه به کنار می‌گذارد ( ۱۳۴۸؟؟)

ابوذر غفاری؛ جودة السحار (۱۳۳۴)

????? ?????

????? ????? ?????? ????? ???? ????? ????? ??? ???? ?????? ??? ?? ?? ?? ???? ????? ( ???????) ?? ????? ???? ????? ???? ??? ?????? ????? ??? ??? ? ?? ???? ????? ?? ??? ?? ??? ? ???? ????? ????? ?????‌?? ?? ???? ?? ????? ??‌????. ?????? ???? ?? ??‌ ?? ????? ?? ?????? ???? ????????? ????????? ???? ??? ???? ?? ?? ??????? ??????? ???? ??? ????? ?????? ??‌???: « ????? ????? ????? ??????? ?????????». (?????…)

نیایش؛ الکسیس کارل (۱۳۳۹)

?????

?? ??? ?? ?????? ?? ??? ????? ?????? ?? ??? ????? ???? ? ??? ?? ???? ????? ???? ?? ???? ?????? ????? ???? «?????» ?? ?? ????? ??‌???. (?? ?????? ???? ???? ????? ???? ???? ?? ????? ????? ??? ???? ???.) ??? ??? ?? ??? ???? ???? ????? ??? ?? ????? ?? ??? ?? ???.

(?????…)

سلمان پاک؛ لویی ماسینیون (۱۳۴۶)

????? ???

??? ?????? ??? ?? ?? ?????? ?? ?????? ?? ??? ???? ???? «????? ?????» ? ?? «????? ???» ??? ???? ????????? ????? ???? ???? ??????? ?? ?? ????? ????? ?? ???. ??? ???? ???? ????? ??? ?? ??? ???? ???? ???? ????? ?????? ?? ??? ????? ???.

نقد و ادب؛ محمد مندور (۱۳۴۹)

??? ? ???

????? ???? ?? ???? ?????? ?? ???‌??? ??? ?? (??? ?? ??? ?? ??????) ????? ??‌??? ???? «?? ??? ? ???» ????? ???? ????? ??? ?? ?? ??? ??? ?????‌???? ?????? ?????? ?? ??? ???? ???. ??? ??? ???? ?? ?? ??? ?? ?? ?????‌ (??? ????)? ?? ??? ???? ?? ??? ??‌???.

(?????…)