زنان در پروژه شریعتی

سوسن شریعتی

گفت‌وگو با روزنامه اعتماد ـ ۱۴ آبان ۱۳۸۶

در این پروژه، شریعتی از نوع انسان حرف نمی زند، از انسان در «وضعیت» صحبت می کند، انسان ایرانی- اسلامی، جهان سومی شرقی و به همین دلیل می داند که در این «وضعیت»، مساله زنان اگرچه نمی تواند به شکل جدا و ایزوله بررسی شود در عین حال ویژگی های خاص خودش را دارد. در این پروژه، شریعتی زن و مرد را در حقیقت به خوردن میوه ممنوع -آگاهی- دعوت می کند اما می داند که پس از هبوط، موقعیت آدم و حوا در این زمین برابر نیست. می داند که آن زندان های چهارگانه انسان در مورد زنان تبدیل به لابیرنتی مخوف و غیر قابل عبور می شود. در نتیجه فوراً به سراغ نسبت زن با سنت، نسبت زن با مذهب و نسبت زن با امر مدرن می رود و در این مثلث در جست وجوی پیدا کردن ترکیبی جدید است، از طریق تجزیه آن. تفکیک سنت از مذهب اولین گام است. متن کامل