[]

در این بخش کلیه‌ی اسناد شخصی، تحصیلی و اداری شریعتی را به تفکیک ملاحظه می‌کنید. پاسخ بسیاری از پرسش‌هایی که حول و حوش موقعیت تحصیلی، حقوقی، و شغلی شریعتی به وجود آمده را می‌توان بر اساس این اسناد به دست آورد. پرسش‌هایی از این دست که نام شریعتی مزینانی است یا شریعتی؛ رشته‌ی تحصیلی او چیست؛ و مدرک تحصیلی او کدام؛ خروج او در سال 56 از ایران قانونی بوده یا غیرقانونی؛ دکترای تاریخ داشته است یا جامعه‌شناسی؛ ممنوع‌التدریس بوده یا ارتقای شغل پیدا کرده؛ و…