[]

اسناد ساواک در دهه چهل شامل موقعیت شریعتی در فرانسه به عنوان دانشجوی فعال سیاسی می‌شود و تا پایان این دهه به شریعتی به عنوان استاد دانشگاه مشهد نیز تعمیم پیدا می‌کند. چنین پیداست که نیروهای امنیتی در همه این دهه،‌ آن‌سو و این‌سوی مرز پابه‌پای شریعتی و فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی او آمده‌اند و حتی زندگی خصوصی او تحت کنترل آنهاست. عمده‌ترین این اسناد به سال‌های اقامت شریعتی در مشهد برمی‌گردد
اسناد ساواک در دهه چهل را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
• تا ۱۲ خرداد ۱۳۴۳: اقامت در فرانسه به عنوان سوژه ناراضی و دانشجوی فعال خارج از کشور
• از ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷: استاد دانشکده مشهد؛ مشکوک اما غیر فعال
• ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰: استاد محبوب، سخنران منتقد

تا ۱۲ خرداد ۱۳۴۳: اقامت در فرانسه به عنوان سوژه ناراضی و دانشجوی فعال خارج از کشور

اقامت در فرانسه به عنوان سوژه ناراضی و دانشجوی فعال خارج از کشور

(بیشتر…)